Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2008/032
Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do dzieci i młodzieży
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi.
Termin składania:
2008/03/13
Data decyzji:
2008/04/04

Część A (jawna) BOP/WE-A/2008/032


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:


realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.)
2. Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.05.179.1485)
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz.U.05.264.2207).

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do dzieci i młodzieży.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi.

Celem zadania jest:
a) podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym,
b) obniżenie popytu na substancje psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży tj.: obniżenie wieku inicjacji, ilości osób eksperymentujących, okazjonalnych użytkowników oraz używających szkodliwie,
c) poszerzenie i wspieranie dotychczas dostępnej oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,
d) promowanie nowatorskich metod (programów) przeciwdziałania narkomanii,
e) aktywizacja rodziców lub/i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom przyjmowania substancji psychoaktywnych,
f) zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na powszechność problemu używania substancji psychoaktywnych, style brania narkotyków oraz wczesną inicjację wśród dzieci i młodzieży.
Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: dzieci i młodzież, rodzice
i opiekunowie, społeczność lokalna.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2008:
Maksymalna łączna wysokość środków gminy przeznaczona na realizację zadania wynosi 82 000,- zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)
i pochodzi ze środków w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 innych kwot na realizację zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.
4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie (wsparcie) prowadzenia działalności
z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez podmiot, którego oferta spełniać będzie warunki postępowania konkursowego, zostanie przyjęta do realizacji jako odpowiadająca potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom uzależnień oraz zostanie najwyżej oceniona wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) proponowane zadanie winno mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu,
c) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
d) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
e) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres: od dnia podpisania umowy do
31.12.2008 r.
W/w cele oferenci winni realizować z wykorzystaniem następujących działań:
a) szkolenia, konferencje, warsztaty,
b) konkursy, happeningi, profilaktyczna działalność akcyjna,
c) zajęcia kulturalno – oświatowe stanowiące alternatywę dla nudy i substancji psychoaktywnych,
d) pozalekcyjne zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia,
e) opracowanie, zakup i dystrybucja materiałów oświatowych niezbędnych
w realizacji treści profilaktycznych.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na bieżącą działalność placówki w tym na:
a) wynagrodzenie realizatorów zaplanowanych zadań w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają,
c) organizację konferencji, szkoleń i innych przedsięwzięć, tj.: wynajem sal, honoraria szkoleniowców, poczęstunki,
d) utrzymanie, naprawy i konserwację lokalu w którym realizowane jest zadanie,
e) projekt graficzny, wydruk materiałów oświatowych,
f) materiały biurowe i dydaktyczne.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis i harmonogram planowanego działania,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych),
f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę
w zakresie, którego zadania dotyczy.

Dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
a) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność,
d) kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
w zakresie informacji o posiadanych zasobach:
a) informacje o kwalifikacjach kadry.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
4. oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z organizacją wyłonioną
w konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) zakres programowy oferty,
c) kosztorys, tj. adekwatność zaplanowanych wydatków do przewidzianych rezultatów,
d) skala oddziaływania, tj. liczba beneficjentów, ilość godzin szkoleniowych,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
f) dotychczasowej współpracy z lokalnym samorządem.


8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W 2007 i 2008 roku w ramach przeciwdziałania narkomanii zadanie nie było zlecane
w trybie otwartego konkursu ofert.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337K, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 424 56 67, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Miejski Ośrodek Kultury 12000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin Skolwin 39000.00
Klub Sportowy "Wiskord" Szczecin 18000.00
Fundacja Pogotowie Teatralne 13000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/02/11, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 11:00:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 11:00:54 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/04/04 12:12:57 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/04/04 12:07:56 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/02/11 11:43:20 nowa pozycja