Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2009/020
Nazwa zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Rodzaj zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.
Termin składania:
2009/01/05
Data decyzji:
2009/01/07

Część A (jawna) BOP/ID/2009/020

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe i środki rzeczowe wycenione. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2009 przez Radę Miasta Szczecin.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz:
- Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania organizacji, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
- złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
- proponowane zadanie musi się mieścić w zakresie statutowej działalności oferenta,
- oferent może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 40% całkowitych kosztów zadania,
- rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia
2009 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) miejscem przeprowadzenia zadania jest miasto Szczecin,
d) uczestnikami przeprowadzonych działań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Szczecin,
e) otwarty charakter form realizacji zadania, a zwłaszcza bezpłatny udział przedsiębiorców we wszystkich formach działalności informacyjno – szkoleniowej prowadzonej z budżetu opisanego zadania (doradztwo, pośrednictwo gospodarcze, seminaria, szkolenia, konferencje, imprezy gospodarcze, wydawnictwa, itp.),
f) współpraca ze strukturami Komisji Europejskiej związanymi z integracją gospodarczą Polski z Unią Europejską, a zwłaszcza istnienie w strukturach organizacji przedstawicielstwa europejskich sieci gospodarczych,
g) prowadzenie stałego punktu informacyjnego i doradztwa dla przedsiębiorców,
h) posiadana baza lokalowa do przeprowadzania form informacyjno – szkoleniowych dla ilości uczestników większej niż 100 osób wraz z odpowiednim zapleczem technicznym,
i) wykwalifikowana kadra,
j) wydatki poniesione przez oferenta na wsparcie realizacji zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane,
k) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w kopercie opatrzonej pieczątką
z nazwą oferenta i numerem konkursu w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
o otwartym konkursie ofert (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu). Oferty ferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera
z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2008 rok 50.000,00 zł Nazwa realizatora zadania: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.
2007 rok 50.000,00 zł Nazwa realizatora zadania: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon 91 424 51 09, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Organizacjami są
1) Stefan Karbownik – tel./fax 91 424 596, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych,
2) Bogusław Brudkiewicz – tel. 91 424 590, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości 50000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2008/12/05, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2009/01/22 10:06:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2009/01/22 10:06:17 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2009/01/07 14:23:47 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/12/05 13:16:55 nowa pozycja