Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2008/034
Nazwa zadania:
Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w środowiskach zagrożonych narkomanią tj.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych narkomani
Rodzaj zadania:
Zadanie z akresu przeciwdziałania narkoamnii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych
Termin składania:
2008/03/13
Data decyzji:
2008/04/03

Część A (jawna) BOP/WE-A/2008/034

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.)
2) Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.05.179.1485)
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U.05.264.2207).

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w środowiskach zagrożonych narkomanią tj.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych narkomanią. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.
Celem zadania jest:
a) rozszerzenie dostępności do usług terapeutycznych dla osób: eksperymentujących z narkotykami, nadużywających, uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin,
b) ograniczenie ilości osób sięgających po narkotyki oraz uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
c) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania substancji psychoaktywnych,
d) monitorowanie zjawiska narkomanii na terenie Miasta Szczecin z uwzględnieniem gromadzenia danych nt.: rodzajów najbardziej popularnych narkotyków stosowanych lokalnie, stylów brania oraz zapotrzebowania na usługi terapeutyczne dla użytkowników i ich bliskich.
Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: osoby eksperymentujące
i nadużywające narkotyków, uzależnione i współuzależnione oraz ich rodziny.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2008:
Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 250 000,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i pochodzi ze środków w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok innych kwot na realizację zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom narkomanii oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) dotacja może być przyznana na prowadzenie jednej placówki oraz na prowadzenie kilku placówek jeśli z taką ofertą wystąpi podmiot uprawniony,
c) Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania oferty na prowadzenie kilku placówek, w sposób częściowy, przyznając dotację jedynie na część z nich lub jedną,
d) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
e) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
f) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostanie uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem.
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres: od dnia podpisania umowy do 31.12.2008 r.
Placówki działające w oparciu o niniejsze kryteria konkursowe zobowiązane będą funkcjonować w sposób następujący:
a) pracować przez wszystkie dni robocze co najmniej 4 godz. dziennie,
b) współpracować z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, sądem, Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, ośrodkami terapii uzależnień i innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemem uzależnienia od narkotyków oraz uzależnień krzyżowych,
c) prowadzić monitoring zjawiska narkomanii w oparciu o dane gromadzone poprzez świadczenie usług terapeutycznych,
d) prowadzić w szczególności następujące formy pracy.
1. Działania psychologiczno-terapeutyczne:
a) procedura krótkiej interwencji wobec przyjmujących substancje psychoaktywne oraz eksperymentujących z narkotykami,
b) diagnoza,
c) pomoc psychologiczna i prawna,
d) krótka interwencja i zorganizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych krzyżowo i z podwójną diagnozą,
e) grupy wsparcia dla osób w kryzysie wynikającym z przyjmowania substancji psychoaktywnych przez członka rodziny,
f) pomoc post rehabilitacyjna dla neofitów,
g) terapia dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych,
h) terapia dla dzieci i młodzieży eksperymentujących lub/ i uzależnionych od środków psychoaktywnych,
i) systemowa terapia rodzin,
j) inne działania niezbędne do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej w Gminie Szczecin.
2. Działania informacyjne, obejmujące:
a) prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, ZOZ-ów stowarzyszeń, fundacji, które zajmują się problemem uzależnienia od narkotyków w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym,
b) w miarę potrzeb indywidualnych klientów informowanie i kierowanie do innych placówek i ośrodków zajmujących się problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz nadużywania narkotyków,
c) współpracę ze środkami masowego przekazu, mającą na celu kształtowanie świadomości społecznej w zakresie skali i mechanizmów narkomanii oraz metod jej przeciwdziałania.
Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na bieżącą działalność placówki w tym na:
a) wynagrodzenia pracowników placówek w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) wynagrodzenia superwizorów terapeutów uzależnień,
c) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają,
d) uczestnictwo w: szkoleniach, konferencjach, warsztatach, treningach in. formach podnoszących kwalifikacje,
e) utrzymanie, naprawy i konserwację lokalu,
f) materiały biurowe i dydaktyczne.
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis i harmonogram planowanego działania,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych),
f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy.
Dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
a) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność,
d) kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
w zakresie informacji o posiadanych zasobach:
e) opis lokalu, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub umowy przedwstępnej
w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności),
f) informacje o kwalifikacjach kadry oraz superwizorów.
Oferenci ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednej placówki przedstawiają informacje o zasobach i zakresie planowanego zadania odrębnie dla każdej z placówek.
6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
4. prawidłowe sporządzenie oferty (oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia),
5. podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem,
6. położenie placówki i znaczenie dla danego środowiska lokalnego,
7. wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej.
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert organizacji,
z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty,
d) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. finansowanie na mocy umów
i otwartego konkursu ofert otrzymały następujące organizacje pozarządowe:
- Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, w kwocie
134 970,- zł
- Stowarzyszenie „Monar”, w kwocie 85 000,- zł
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, w kwocie 10 000,- zł
W roku 2007 zadanie zostało realizowane przez następujących wykonawców:
- Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, w kwocie
130 000,- zł
- Stowarzyszenie „Monar”, w kwocie 110 000,- zł
- Dom Kultury Klub Skolwin, w kwocie 10 000,- zł
Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337K, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – tel. 91 4245 667; adres e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - WydziałOtwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR" 110000.00
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" 140000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2008/02/11, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 11:00:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 11:00:12 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/04/03 13:49:44 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/02/11 12:03:08 nowa pozycja