Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/060
Nazwa zadania:
Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych na podstawie ustawy z dnia 12 ma
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zawierające działania z zakresu profilaktyki uzależnień do realizacji przez podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, realizowane dla adresatów zadania, którymi są osoby bezdomne na terenie Szczecina zagrożone uzależnieniem, i wykluczeniem społecznym.
Termin składania:
2005/12/21
Data decyzji:
2006/01/06

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób .

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),
 2. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 544 i 545),
 3. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz. U. Nr 44, poz. 427),
 4. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 44, poz. 428).

1. Nazwa zadania: Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej( Dz.U. Nr 64 poz. 593).

2. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu schronienia oraz przeciwdziałania alkoholizmowi zawierające działania z zakresu profilaktyki uzależnień do realizacji przez podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, realizowane dla adresatów zadania, którymi są osoby bezdomne na terenie Szczecina zagrożone uzależnieniem, i wykluczeniem społecznym.

Zadanie do realizacji w sposób ciągły, z tym że z uwzględnieniem w ofercie działań dodatkowych planowanych do realizacji w miesiącach zimowych oraz możliwości ubiegania się o powierzenie funkcji Pogotowia Zimowego, która to funkcja nie może być rozdzielona do realizacji przez różne podmioty. Zadanie w części realizowane dla adresatów nieodpłatnie.

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność tego i podobnego rodzaju na terenie Miasta Szczecina, posiadające własne placówki, odpowiednie zasoby lokalowe, sprzętowe, kadrowe niezbędne doświadczenie oraz podmioty nie prowadzące dotychczas takiej działalności o ile na potrzeby tego zadania dysponują odpowiednimi zasobami, możliwymi do włączenia do systemu pomocy społecznej Miasta Szczecina na potrzeby tego zadania od dnia 01.01.2006 r.

 1. Wysokość dotacji na realizację zadania: Maksymalna łączna wysokość środków Miasta do podziału, przeznaczona na realizację zadania w latach 2006-2010 wyniesie 4 984 080 zł. (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych).
 2. Maksymalna łączna wysokość środków Miasta do podziału, przeznaczona na realizację zadania w roku 2006 wyniesie 800 000 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych).

  W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2006 innych kwot na realizację tego zadania, wysokość dofinansowania dla podmiotów uprawnionych objętych dotacją ulegnie proporcjonalnej zmianie.

  Wysokość dofinansowania w kolejnych latach realizacji zadania dla podmiotów objętych dofinansowaniem na podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania ustalana będzie corocznie w drodze odrębnego oświadczenia woli Prezydenta Miasta w sposób proporcjonalny do łącznej wysokości środków zaplanowanych w kolejnych budżetach Miasta na realizację tego zadania oraz przyznanych kwot dotacji na rok 2006.

 3. Warunki przyznawania dotacji: zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(Dz. U. Nr 64, poz. 593) oraz poniższymi zasadami:

 1. Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania oferty na prowadzenie kilku placówek przez oferenta, w sposób częściowy, przyznając dotację jedynie na część z nich lub dla części podopiecznych,
 2. złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
 3. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie określonym w art. 33 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. wysokość środków na realizację zadania w latach 2007-2010 będzie określana w drodze aneksów do zawartej umowy, zawieranych w oparciu o wnioski składane do Urzędu Miasta w terminie do 30 listopada każdego roku,
 5. przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na realizacje tego samego rodzaju usługi, jeśli jej standard będzie taki sam lub zbliżony,
 6. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem.

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.01.2006 do 31.12.2010 przez okres 12 miesięcy w roku w sposób ciągły ze szczególnym uwzględnieniem zadań w okresie zimowym.

Placówki zobowiązane będą działać w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i zgodnie z zakresem powierzonych im zadań przy uwzględnieniu określonej w umowie liczby miejsc zaoferowanych dla poszczególnych grup osób bezdomnych. Placówki zobowiązane będą do przyjmowania osób skierowanych przez MOPR.

Oferenci zobowiązani są planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta wyłącznie na bieżącą działalność placówki oraz realizowane w 2006 r programy.

Niezależnie oferenci przedstawiają:

1. prognozowany koszt realizacji zadania w kolejnych latach,

2. planowaną kwotę dotacji Miasta na olejne lata.

Umowa zawarta na realizację zadania może zawierać zapisy uzależniające wysokość kolejnych transz dotacji w ramach przyznanej maksymalnej kwoty rocznego dofinansowania od stopnia wykorzystania miejsc w placówkach i liczby osób dla których zrealizowano planowane programy.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i zawierać:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadana zawierający opis planowanego zadania,
 • informację o terminie i miejscu realizacji zadania
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania na 2006 rok,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
 • informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadania dotyczy,

dodatkowo powinien zawierać:

w zakresie programowym :

 • opis planowanych działań i zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i programów wyprowadzania z bezdomności

oraz planowane do osiągnięcia efekty działania,

 • liczbę miejsc dla tych kategorii bezdomnych (mężczyźni, kobiety, matki z dziećmi, rodziny, młodociani, osoby starsze, wymagające szczególnej pielęgnacji i opieki, niepełnosprawni, ewentualnie inne szczególne grupy), dla których podmiot prowadzący oferuje miejsca i programy,

 • regulamin placówki zawierający prawa i obowiązki podopiecznych oraz zasady ustalania odpłatności i zwolnień z odpłatności,

w zakresie informacji o posiadanych zasobach:

 • opis bazy lokalowej i jej standard,

 • wyposażenie placówki, (tytuł prawny do lokalu w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), możliwości przygotowywania i wydawania posiłków, warunki sanitarne, liczba miejsc w placówce z informacją o ich przeznaczeniu dla różnych kategorii osób bezdomnych oraz informacji o ilości dodatkowych miejsc w okresie zimowym,
 • kwalifikacje kadry, w tym kwalifikacje do prowadzenia profilaktyki uzależnień,

w zakresie przewidywanych kosztów realizacji zadania:

 • wysokość już pozyskanych środków na realizację zadania w 2006 r. z innych źródeł,

 • określenie w jakim stopniu zadanie realizowane będzie jako nieodpłatne i dla jakich kategorii podopiecznych zadanie realizowane będzie jako nieodpłatne.

Oferenci składający jedną ofertę i ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednej placówki przedstawiają informacje o zasobach i zakresie planowanego zadania, odrębnie dla każdej z placówek.

Oferenci ubiegający się o pełnienie funkcji Pogotowia Zimowego przedstawiają odrębnie opis i program tej funkcji oraz zasoby niezbędne do jej wypełnienia (możliwości transportowe) w ramach jednej oferty.

6.  Termin składania ofert:

  Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki i dane (określone w art. 29 ust 1 ustawy o pomocy społecznej) oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5, należy składać w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

7.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, oraz złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.

Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja d.s. oceny ofert złożonych na konkurs przedstawi swoją ocenę i propozycje wysokości dotacji Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.

Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.

Podpisanie umowy, o której mowa w pkt. 4 nastąpi w grudniu 2005, by zapewnić realizację zadania poczynając od 01.01.2006 r. oraz ciągłość opieki nad bezdomnymi w okresie zimy 2005/2006.

Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.

Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31ust.1 ustawy o pomocy społecznej, dodatkowo brane będą pod uwagę:

 • znaczenie oferty dla zaspokojenia potrzeb systemu pomocy społecznej Miasta w tym aktualna liczba podopiecznych objętych pomocą MOPR,
 • stopień wykorzystania miejsc w placówkach oferenta w latach poprzednich.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym, o których mowa w art. 25 ust. 1 w ustawie o pomocy społecznej:

  w roku 2004:

  141 600 zł. Polsko – Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej

  273 600 zł. CARITAS Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej

  57 000 zł. Fundacja Pomocy Samotnej Matce

  172 800 zł. Stowarzyszenie FENIKS

  99 360 zł. Polski Komitet Pomocy Społecznej

  w roku 2005:

  127 250 zł. Polsko – Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej

  308 625 zł. CARITAS Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej

  55 625 zł. Fundacja Pomocy Samotnej Matce

  246 250 zł. Stowarzyszenie FENIKS

  62 250 zł. Polski Komitet Pomocy Społecznej

  W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 25. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zwani dalej podmiotami uprawnionymi.

  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (procedura BOP XVIII, wniosek BOP - 12) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

  Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

  Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

9.  Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami uprawnionymi jest Pan Jerzy Mazurkiewicz – telefon 424 56 66, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Feniks-234 125 zł, Polsko-Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej Antwerpia-129 000 zł, POlski Komitet Pomocy Społecznej-63 000 zł, Fundacja Pomocy Samotnej Matce p. w. Św. Józefa-49 125 zł, Caritas Archidiezji Szczecińsko-Kamieńskiej-324 750 zł. 800000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/11/22, odpowiedzialny/a: Małgorzata Łogisz, wprowadził/a: Małgorzata Łogisz, dnia: 2006/02/21 09:34:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Łogisz 2006/02/21 09:34:21 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2006/01/06 14:10:46 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2005/11/22 14:12:52 nowa pozycja