Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2007/049
Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, w tym prowadzenie poza
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych
Termin składania:
2007/06/28
Data decyzji:
2007/07/30

    

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
  ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 
    Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)  Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   
      (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)  Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
      (Dz. U. Z 2002r  Nr 147, poz.1231),
3)   Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty
      realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
      sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
1. Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych dla dzieci, młodzieży
i ich rodzin, w tym prowadzenie pozaszkolnych zajęć kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych
i sportowych.
Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania.
 
2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień
od środków psychoaktywnych.
Celem zadania jest:
a) promocja zdrowia psychicznego rodziny celem ograniczenia ilości młodych osób inicjujących
     z alkoholem, sięgających po alkohol oraz uzależnionych od środków psychoaktywnych
b) zagospodarowanie nudy w czasie wolnym, która często stanowi o wczesnej inicjacji alkoholowej 
     młodzieży
c)  uatrakcyjnienie oferty zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży – adekwatnych do zainteresowań 
     adresatów zadania
d) podniesienie poziomu wiedzy nt. problematyki uzależnień osób dorosłych, 
     tj.: rodziców, dziadków, rodzeństwa, nauczycieli, pedagogów i in.
e) skierowanie opinii publicznej społeczności lokalnej na skutki jakie może nieść używanie 
     i nadużywanie środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież
f)   ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania i uzależnienia od substancji 
     psychoaktywnych.
Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: dzieci, młodzież oraz ich rodziny (rodzice
i rodzeństwo, dziadkowie), kadra pedagogiczna placówek, w których realizowane będą programy kulturalno-oświatowe, sportowe i rekreacyjne. Pracownicy organizacji pozarządowych realizujących zadania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
3.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2007: Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 115 000,- zł. w pochodzi ze środków w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
 
4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r.
o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 4’ ust. 3 Ustawy z dnia
26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002, nr 147, poz. 123 z poźn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie (wsparcie) prowadzenia działalności
     z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą  
     warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte
     do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom 
     alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie 
    gwarantuje   przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent, 
 
5.   Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2007 r. 
a) w konkursie mogą uczestniczyć pomioty wymienione w art.11 ust.1 ustawy z dnia
           24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
           (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie
    określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
    publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy
    Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
W/ w cele oferenci winni realizować z wykorzystaniem następujących form pracy:
a)  zajęcia warsztatowe szkolenia, dot. problematyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
b)  pozaszkolne programy kulturalno-oświatowe
c)   pozaszkolne programy rekreacyjne
d)   zajęcia sportowe
e)   happeningi, konkursy
f)     inne formy stanowiące alternatywę wobec stosowania substancji psychoaktywnych, adekwatne do potrzeb odbiorców, proponowane przez Wnioskodawców w autorskich programach profilaktycznych.
 
Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na realizację zaplanowanych zadań w tym na:
a)   organizację i przeprowadzenie: szkoleń, warsztatów, oraz zajęć kulturalno-oświatowych, sportowych 
      i rekreacyjnych
b)   materiały biurowe i dydaktyczne
c)   wynagrodzenia ekspertów (szkoleniowców) w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy
      o dzieło
d)   koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej
      10% brutto dotacji o którą się ubiegają.
 
 
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy
z  dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
i zawierać:
1. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis
     i harmonogram planowanego działania
2.  Informację o terminie i miejscu/ miejscach realizacji zadania wraz ze szczegółowymi programami
     zaplanowanych w realizacji aktywności (tj. szkolenia, konferencje, warsztaty, inne zaplanowane
     wydarzenia)
3.  Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
4.  Informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania
     wraz z kserokopiami kwalifikacji ekspertów
5.  Informację o wysokości środków  własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania
     (zarówno finansowych jak i pozafinansowych )
6.  Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadania
     dotyczy.
 
Dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
1.  opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty wraz ze
     wskaźnikami efektywności
2.  krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność
     oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania
3.  informację o współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi oraz szczebla 
     centralnego.
 
6.   Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
 
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1.  Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego
2.  Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru  
      dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności
3.  Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok  
     lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności
4.  Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone 
     przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia
5.  Podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem.
 
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto
(a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta 
    oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań)
2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
    zadania
3. zakres programowy oferty
4. opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia efekty
5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
6. działalności programowej.
 
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.
Zadanie nie było realizowane.
           
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Koperty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 K, tel. (091) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami w kwestiach merytorycznych dotyczących konkursu jest Pani Tatiana Duklas – tel.: (91) 424 56 67;
adres e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

        Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy WISKORD 20000.00
Miejski Ośrodek Kultury 10000.00
Dom Kultury Klub Skolwin 24240.00
Fundacja Pogotowie Teatralne 10760.00
Stowarzyszenie OFFICYNA 20000.00
Make it Funky Production 30000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/05/28, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 09:28:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 09:28:12 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/07/30 15:34:57 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/05/28 12:36:03 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/05/28 12:34:34 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/05/28 12:22:38 nowa pozycja