Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2009/061
Nazwa zadania:
Organizacja imprezy morskiej dla mieszkańców Miasta Szczecin
Rodzaj zadania:
Działania rekreacyjne o charakterze sportowo-kulturalnym z udziałem załóg jednostek pływających biorących udział w V Zlocie Oldtimerów
Termin składania:
2009/05/28
Data decyzji:
2009/06/08

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania: Organizacja imprezy morskiej dla mieszkańców Miasta Szczecin
pn. „Dni Morza – Sail Szczecin”.
2. Rodzaj zadania: Działania rekreacyjne o charakterze sportowo-kulturalnym z udziałem załóg jednostek pływających biorących udział w V Zlocie Oldtimerów .
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadań wynosi 15.000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
4. Zasady przyznawania dotacji: Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a. posiadają niezbędne środki techniczne i materialne do realizacji zadania (urządzenia techniczne, sprzęt, baza, in.),
b. dysponują wykwalifikowaną kadrą uczestniczącą w realizacji zadania (opiekunowie, animatorzy, ochrona, ubezpieczenie, obsługa medyczna, in.),
c. zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji, potwierdzającej realizację zadania,
d. poświadczą posiadanie środków własnych – finansowych - przeznaczonych na realizację zadania.
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest podczas V Zlotu Oldtimerów w dniach 12-14 czerwca 2009r, będącego elementem imprezy morskiej pn. „Dni Morza – Sail Szczecin”, organizowanej dla mieszkańców Miasta Szczecin .
a. w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c. szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie,
o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a. merytoryczna wartość oferty
b. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje),
c. efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
d. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń),
f. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2009 rok 0 zł Nazwa realizatora zadania: zadanie nie było realizowane
2008 rok 0 zł Nazwa realizatora zadania: zadanie nie było realizowane
Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl Osobą uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pan Tomasz Seidler – telefon (91) 424 5990, Biuro ds. Morskich.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Jacht Klub HOM 8380.00
Liga Morska i Rzeczna 6620.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2009/04/27, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2009/07/17 08:40:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2009/07/17 08:40:59 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2009/06/09 10:13:40 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2009/04/27 14:45:55 nowa pozycja