Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2009/009
Nazwa zadania:
Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593) zadanie własne gminy
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecin, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej pomocy.
Termin składania:
2008/12/29
Data decyzji:
1900/01/01

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
Realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w postaci wydawania bezpłatnych posiłków dla osób uprawnionych.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 545), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427) oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
( Dz. U. Nr 44, poz. 428).

1. Nazwa zadania: Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

2. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecin, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej pomocy.
W konkursie którego celem jest podział środków na realizację tego zadania między oferentów, których oferty są najkorzystniejsze dla systemu pomocy społecznej Miasta, mogą uczestniczyć podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność tego i podobnego rodzaju na terenie Miasta Szczecin, posiadające własne placówki, odpowiednie zasoby lokalowe, sprzętowe, kadrowe niezbędne doświadczenie oraz podmioty nie prowadzące dotychczas takiej działalności o ile na potrzeby tego zadania dysponują odpowiednimi zasobami, możliwymi do włączenia do systemu pomocy społecznej Miasta Szczecina na potrzeby tego zadania od dnia 01.01.2009r.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi (do podziału) 1 027 250,00 zł, zgodnie z projektem budżetu Miasta Szczecin na rok 2009.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2009 innych kwot na realizację tego zadania wysokość dofinansowania dla podmiotów objętych dotacją ulegnie proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593z późn. zm.).

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.01.2009 do 31.12.2009.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 25. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie, określonym w art. 33 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
c) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem.
ponadto:
d) przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na realizację tego samego rodzaju usługi jeśli jej standard będzie taki sam lub zbliżony.
e) Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert, w sposób częściowy,
f) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

Podmioty zobowiązane będą działać w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i zgodnie z zakresem powierzonych im zadań oraz określonej w umowie liczbie posiłków do przygotowania i wydawania, zaoferowanych dla poszczególnych grup osób bezdomnych oraz dodatkowo innych mieszkańców Szczecina.
Punkty wydawania zobowiązane są do realizacji zadania co najmniej przez 6 dni w tygodniu.
Oferenci zobowiązani są planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta wyłącznie na bieżącą realizację zadania.
Umowa zawarta na realizację zadania, będzie zawierać zapisy uzależniające wysokość kolejnych transz dotacji w ramach przyznanej maksymalnej kwoty rocznego dofinansowania od liczby wydanych posiłków dla których zrealizowano zadanie w okresach sprawozdawczych.
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i zawierać:
· szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
· informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
· kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
· informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
· informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
dodatkowo :
w zakresie programowym :
- planowaną liczbę posiłków dla tych kategorii bezdomnych (mężczyźni, kobiety, matki
z dziećmi, rodziny, młodociani, osoby starsze, wymagające szczególnej pielęgnacji i opieki, niepełnosprawni, ewentualnie inne szczególne grupy), dla których podmiot prowadzący oferuje miejsca w swoich placówkach, oraz liczbę możliwych do przygotowania i wydania posiłków dla innych mieszkańców Miasta,
- regulamin placówki bądź punktu wydawania posiłków zawierający zasady i godziny wydawania posiłków,
w zakresie informacji o posiadanych zasobach:
- opis bazy lokalowej i jej standard,
- wyposażenie placówki, możliwości przygotowywania i wydawania posiłków, warunki sanitarne, liczba miejsc w placówce z informacją o ich przeznaczeniu dla różnych kategorii osób bezdomnych, w tym miejsc dodatkowych w okresie zimowym, w przypadku punktu wydawania posiłków prowadzonego poza schroniskiem lub noclegownią opis warunków punktu,
Oferenci składający jedną ofertę i ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednej placówki przedstawiają informacje o zasobach i zakresie planowanego zadania, odrębnie dla każdej z placówek.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 29 grudnia 2008 r. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej, dodatkowo brane będą pod uwagę:
- wyposażenie placówki i jej znaczenie dla zaspokojenia potrzeb systemu pomocy społecznej Miasta w tym aktualna liczba podopiecznych objętych pomocą MOPR,

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
w roku 2007:
410 625 zł Polski Komitet Pomocy Społecznej
49 275 zł Polsko – Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej „Szczecin Antwerpia”
381 060 zł CARITAS Archidiecezji Szczecińsko –Kamieńskiej
72 270 zł Stowarzyszenie FENIKS
27 922,50 zł Fundacja Pomocy Samotnej Matce
w roku 2008:
449 125 zł Polski Komitet Pomocy Społecznej
54 750 zł Polsko – Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej „Szczecin Antwerpia”
379 500 zł CARITAS Archidiecezji Szczecińsko –Kamieńskiej
71 075 zł Stowarzyszenie FENIKS
36 500 zł Fundacja Pomocy Samotnej Matce

Uwaga!
Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nie uzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pan Jerzy Mazurkiewicz (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) – telefon 424 56 66.


IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/11/24, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2009/02/27 15:11:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2009/02/27 15:11:53 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/11/24 10:47:35 nowa pozycja