Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/063
Nazwa zadania:
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Rodzaj zadania:
Szkolenie w zakresie sportu wyczynowego, organizacji i udziału w turniejach, mityngach, rozgrywkach ligowych seniorów podmiotów prowadzących działalność w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich.
Termin składania:
2005/12/23
Data decyzji:
2006/01/23

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
2)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
1.      Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 
2.      Rodzaj zadania:
Szkolenie w zakresie sportu wyczynowego, organizacji i udziału w turniejach, mityngach, rozgrywkach ligowych seniorów podmiotów prowadzących działalność w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
257 500,- zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).
Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego zadania.
Proponowana kwota może ulec zmianie.
 
4.       Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi kryteriami:
a)   zadanie kierowane jest do podmiotów spełniających jeden z  niżej wymienionych warunków:
-            zdobyły minimum 60 punktów we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu lub,
-            są członkami Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego lub Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych lub,
-             posiadają zespół w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach olimpijskich lub posiadają członków kadry olimpijskiej (udokumentować zaświadczeniem z właściwego polskiego związku sportowego).
b)        dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, który:
-            prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
-            zapewni odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
-            posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
c)        dotacja, wyłącznie na realizację zadania spełniającego wymagania konkursowe, zostanie udzielona podmiotowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym, ,
d)        dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym,
e)        złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot,
f)         szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem.
 
 
5.   Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01.01. 2006 roku do  31.08.2006 roku.
 
6.   Termin składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (BOP XV) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” do 23 grudnia 2005 roku.
 
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
7.         Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert, sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, oraz złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
Oceny ofert przyjętych do rozpatrzenia dokona Komisja Opiniująca powołana Zarządzeniem Prezydenta. Komisja po zaopiniowaniu przedstawi oferty Prezydentowi w celu podjęcia ostatecznej decyzji.
Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.
Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej.
Kryteria stosowane do oceny ofert:
a)         merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką  miasta w zakresie kultury fizycznej,
b)         możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia, ilość uzyskanych punktów we współzawodnictwie sportowym),
c)         efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, zawodników, koszty szkolenia), 
d)         zakres finansowania zadania z innych źródeł  niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e)         dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2005 rok      3 199 000,- zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sporu.
2004 rok          374 000,- zł Nazwa realizatora zadania:  Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sporu.
 
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwani dalej Podmiotami.
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta   
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05,
www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Leszek Wodnicki – telefon 424 55 39, Wydział Sportu.
 

Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy "Piast" 11000.00
Szczeciński Klub Tenisowy 8150.00
Bokserski Klub Sportowy "Olimp Szczecin" 9600.00
Klub Sportowy "Łącznościowiec" 13500.00
Bokserski Klub Sportowy "Sztorm" 16500.00
Miejski Klub Sportowy "Gryf" 8600.00
Klub Sportowy "Arkonia" 15850.00
Miejski Klub Pływacki 46000.00
Klub Sportowy "Biuro Podróży AS" Szczecin 2800.00
Miejski Klub Lekkoatletyczny 28000.00
Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" 14900.00
Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego 1000.00
Klub Sportowy "Elektro-Bud Bogo" Szczecin 23000.00
Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego 3000.00
Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego 29000.00
Klub Sportowy Inwalidów "START" 11000.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Pałac Młodzieży" 5600.00
Miejski Klub Sportowy '04 Pogoń Szczecin 10000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/11/22, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2009/08/31 11:16:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2009/08/31 11:16:44 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/02/06 15:08:01 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/11/22 13:04:13 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/11/22 12:54:33 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/11/22 12:54:03 nowa pozycja