Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2007/011
Nazwa zadania:
Rehabilitacja ruchowa osób poddanych opiece paliatywnej.
Rodzaj zadania:
Opieka paliatywna, której celem jest:
Termin składania:
2006/12/12
Data decyzji:
2007/01/24

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
1. Nazwa zadania:
Rehabilitacja ruchowa osób poddanych opiece paliatywnej.
 
2. Rodzaj zadania:
Opieka paliatywna, której celem jest
a)zapewnienie dostępności do usług rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej
b)szerzenie informacji o możliwości korzystania z usług rehabilitacji ruchowej .
 
3.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczona na realizację zadania wynosi 30 000,- zł. (trzydzieści tysięcy zł 00/100) 
     
4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodnie z art.15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a)  Gmina Miasto Szczecin przekaże  dofinansowanie na realizację  tego zadania organizacji, której oferta uznana zostanie na najkorzystniejszą,
a)      złożenie oferty o dotacje nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent
b)      proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej oferenta,
c)      oferent może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów zadania,
d)      rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji.
 
5.Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres: od dnia podpisania umowy do 31.12.2007r.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póżń. zm.)
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ze zm. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem,
d) wydatki poniesione przez oferenta na realizacje zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane,
e) dotacja nie może pokryć deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów.
 
6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni  od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
 
7.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto  (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a)      możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjanta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b)      przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)      zakres programowy oferty,
d)      opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia efekty,
       e)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
1.Harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty.
2.Krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania.
3.Podanie liczby beneficjantów objętych zadaniem.
4.Położenie placówki i znaczenie dla danego środowiska lokalnego.
5.Wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej.
 
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2006 rok i 2005 rok - zadanie takie nie było realizowane.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV/BOP XVIII* w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami oraz do udzielania szczegółowych informacji o podmiocie konkursu jest Ryszarda Kocińska - Jarmużewska - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Szczecinie tel. 4245664, pok. 336 C, e-mail:rkocin@um.szczecin.pl- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
 
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Dom Hospicyjny - Gościniec Królowej Apostołów w Szczecinie 13500.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2006/11/10, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/01/22 08:03:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2008/01/22 08:03:36 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/02/01 13:18:21 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2006/11/10 10:55:21 nowa pozycja