Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2009/033
Nazwa zadania:
Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, używania i nadużywania alkoholu oraz alkoholizmu.
Termin składania:
2009/01/23
Data decyzji:
2009/02/13

Część A (jawna) BOP/WE-A/2009/033


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz
z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.07.70.473 z późn. zm.),
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U.05.264.2207).

1. Nazwa zadania:
Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, używania i nadużywania alkoholu oraz alkoholizmu.

Celem zadania jest:
a) podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym,
b) obniżenie popytu na alkohol i inne substancje psychoaktywne wśród mieszkańców Szczecina,
c) obniżenie wieku inicjacji, ilości okazjonalnych konsumentów oraz pijących szkodliwie,
d) poszerzenie i wspieranie dotychczas dostępnej oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
e) uatrakcyjnienie oferty zajęć pozaszkolnych dla dzieci, młodzieży
– adekwatnych do zainteresowań adresatów zadania,
f) popularyzowanie abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
g) korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym
i rówieśniczym,
h) promowanie nowatorskich metod (programów) przeciwdziałania alkoholizmowi,
i) aktywizacja rodziców lub/i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania alkoholu,
j) ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu
i innych środków psychoaktywnych oraz zespołu zależności alkoholowej.
Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: dzieci i młodzież, rodzice
i opiekunowie, społeczność lokalna.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2009:
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 400 000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) i pochodzi ze środków
w rozdziale 85154 tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta na 2009 rok oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 innych kwot na realizację zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom przeciwdziałania alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, uznaną za odpowiadającą lokalnym potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873
z późn. zm.),
d) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

5. Termin i warunki wykonania zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy
do 31.12.2009 r.

W/w cele oferenci winni realizować z wykorzystaniem następujących działań:
a) zajęcia rekreacyjne, rekreacyjno-sportowe lub/i kulturalno – oświatowe stanowiące alternatywę dla nudy i substancji psychoaktywnych,
b) pozalekcyjne zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia,
c) opracowanie, zakup i dystrybucja materiałów oświatowych niezbędnych
w realizacji treści profilaktycznych.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na:
a) wynagrodzenie realizatorów zaplanowanych zadań w formie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają,
c) wynajem obiektów niezbędnych do przeprowadzenia zadania,
d) zakup wyposażenia koniecznego do realizacji zaplanowanych aktywności,
e) projekt graficzny, wydruk, zakup materiałów oświatowych,
f) materiały dydaktyczne i biurowe.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.), i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
b) precyzyjny opis zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć,
c) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
d) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
f) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
g) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,
oferta winna dodatkowo zawierać:
a) harmonogram oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) liczbę beneficjentów objętych zadaniem,
d) informację nt. sposobu rekrutacji beneficjentów zadań,
e) informację o kwalifikacjach kadry realizatorów.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do
30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu
i prowadzonej przez niego działalności,
3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawi Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty,
d) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, i innym podmiotom.

W roku 2007 zadanie zostało zrealizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert, finansowanie na mocy umów otrzymały:
a) Fundacja Pogotowie Teatralne w kwocie 10 760 zł,
b) Stowarzyszenie Officyna w kwocie 20 000 zł,
c) Klub Sportowy Wiskord Szczecin w kwocie 20 000 zł,
d) Stowarzyszenie Make It Funky Production w kwocie 30 000 zł,
e) Miejski Ośrodek Kultury w kwocie 10 000 zł,
f) Dom Kultury Klub Skolwin w kwocie 24 240 zł.

W roku 2008 zadanie jest realizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert, finansowanie na mocy umów otrzymały:
a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w kwocie 14 600 zł,
b) Miejski Ośrodek Kultury w kwocie 26 000 zł,
c) Fundacja Kultury i Sportu Prawobrzeże w kwocie 16 515 zł,
d) Stowarzyszenie Teatralne NieMa w kwocie 6 000 zł,
e) Uczniowski Klub Sportowy Trójka w kwocie 10 000 zł,
f) Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w kwocie 5 800 zł,
g) Fundacja Akademia Edukacyjna w kwocie 21 000 zł,
h) Stowarzyszenie Polites w kwocie 18 000 zł,
i) Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego RAZEM w kwocie 8 000 zł,
j) Fundacja Pogotowie Teatralne w kwocie 23 000 zł,
k) Osiedlowy Klub Sportowy Świt Szczecin Skolwin w kwocie 41 000 zł,
l) Bokserski Klub Sportowy Skorpion w kwocie 35 000 zł,
m) Dom Kultury Słowianin w kwocie 13 000 zł,
n) Klub Sportowy Morze Bałtyk w kwocie 35 000 zł,
o) Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Jana Bosko w kwocie 11 000 zł,
p) Stowarzyszenie Officyna w kwocie 18 000 zł,
q) Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 18 000 zł.

Uwaga!
Oferty które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni
od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 4245 114, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 4245 667, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Miejski Ośrodek Kultury 26000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" 10000.00
Klub Sportowy "WISKORD" 10000.00
Stowarzyszenie Teatralne "Nie Ma" 6000.00
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy OLIMPIC 34 Szczecin 15000.00
Bokserski Klub Sportowy "SKORPION" 38000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Bukowe 29" 10680.00
Klub Sportowy "Morze Bałtyk" 38000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Szmaragd" 17500.00
Fundacja Akademia Edukacyjna 12000.00
Klub Sportowy "Hutnik Eko-Tras" 54000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "ŚWIT" 50000.00
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 20000.00
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 20000.00
Stowarzyszenie Ulice Basketu 20000.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 12000.00
Fundacja Pogotowie Teatralne 22820.00
Stowarzyszenie POLITES 18000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/12/23, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 10:12:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 10:12:06 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/07/27 15:02:22 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/03/03 11:48:28 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/02/13 12:46:09 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/12/29 10:53:30 nowa pozycja