Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2009/058
Nazwa zadania:
Turystyka wodna w Szczecinie – wydarzenia promujące tą formę rekreacji w sezonie letnim 2009
Rodzaj zadania:
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Termin składania:
2009/05/11
Data decyzji:
2009/05/28

 

                                                                                  BOP/ID/2009/058

Część A (jawna)

 

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

  

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1)    Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2)     Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy        o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207

 

1.      Nazwa zadania:

Turystyka wodna w Szczecinie – wydarzenia promujące tą formę rekreacji w sezonie letnim 2009

2.      Rodzaj zadania:

      Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa dzieci i młodzieży.

 

3.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 85% kosztu całkowitego zadania, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

 

4.      Zasady przyznawania dotacji:

- Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

- Dotacja jest przeznaczona na wsparcie działań z zakresu krajoznawstwa dzieci         i młodzieży, dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,

- Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania kwoty dotacji na więcej niż jedna organizację, których oferty zostaną uznane za merytorycznie najkorzystniejsze, a przystępujące do konkursu podmioty będą uprawnione,

- Uznanie złożonej oferty za odpowiadającą potrzebom konkursu nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, o która wnioskuje oferent.

 

5.      Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia podpisania umowy (czerwiec) do 31 września 2009 roku

a)     w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy       z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

b)     zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

c)     szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

 

6.      Termin składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

 

7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

 

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

a)    możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych działań,

b)    atrakcyjność proponowanego do realizacji programu, różnorodność proponowanych form, zawarte elementy edukacyjne,

c)     planowane efekty w wymiarze kształtowania postaw odbiorców zadania,

d)    adresat zadania: oferta winna być skierowana do szerokiego kręgu odbiorców (ogółu mieszkańców Szczecina ze wskazaniem na rodziny z dziećmi i młodzież),

e)    miejsce realizacji zadania: wydarzenie winno odbywać się na terenie Szczecina,

f)       zgodność proponowanego zadania z zapisami Strategii Rozwoju Miasta – Polityką wspierania rozwoju turystyki dla Miasta Szczecin,

g)    zasięg zadania – charakter międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny,

h)     efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),

i)       dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

 

8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia  otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2007 rok - zadanie nie było realizowane

2008 rok - zadanie nie było realizowane

 

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione          w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Anna Kajrys  telefon 091 424 5085, Wydział Sportu i Turystyki, Referat ds. Turystyki.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
UKS WIOSŁO 2000.00
PTTK Regionalny OddziałSzczeciński im. Stefana Kaczmarka 6000.00
KS WISKORD SZCZECIN 4000.00
Fundacja Flis Odrzański 8000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2009/04/10, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2009/06/09 10:14:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2009/06/09 10:14:36 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2009/05/28 12:21:09 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/04/14 09:58:28 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/04/10 11:53:05 nowa pozycja