Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2007/026
Nazwa zadania:
Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży.
Rodzaj zadania:
Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Termin składania:
2007/03/06
Data decyzji:
2007/03/21

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).
 
1. Nazwa zadania:
 Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży.
 
2. Rodzaj zadania:
  Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
18.720,- zł. (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia zł). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
 
4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Zadanie kierowane jest do podmiotów, które:
a)      prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
b)      b) zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży
c)      c) zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
d)      d) posiadają doświadczenie w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu (udokumentować).
Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje
podmiot.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w okresie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2007 r.
a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b)      b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c)      c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
 
 
 
6. Termin składania ofert:
 
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto
(a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę
na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a)      ocena możliwości realizacji zadania przez organizację  pozarządową,
b)      ocena przedstawionej kalkulacji  kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)      uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
d)      merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie turystyki i rekreacji.
 
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
nie przeprowadzano konkursów ofert
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Małgorzata Borzuchowska – Kierownik Referatu ds. Turystyki  WSRiPM telefon (91) 424 5843

 
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Forum Turystyki Regionów 3720.00
Międzyszkolny Klub Sportowy WIKING 2000.00
Fundacja Flis Odrzański 11000.00
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 2000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/02/02, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/01/22 08:01:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2008/01/22 08:01:33 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/04/03 14:38:45 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/02/02 10:41:11 nowa pozycja