Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2010/033
Nazwa zadania:
Promocja turystki wśród dzieci i młodzieży.
Rodzaj zadania:
Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Termin składania:
2010/01/28
Data decyzji:
2010/02/23

Część A (jawna) BOP/WE-A/2010/033

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207) .

1. Nazwa zadania:
Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży

2. Rodzaj zadania:
Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania
wynosi 45 000 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100), przy czym
za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
1) Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Szczecina,
b) zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
c) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu – należy udokumentować,
2) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków, o które występuje
oferent.
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie
do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) zgodność proponowanego zadania z zapisami Strategii Rozwoju Miasta – Polityką wspierania rozwoju turystyki dla Miasta Szczecina,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych działań,
c) zasięg zadania – charakter międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny,
d) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
e) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
f) miejsce realizacji zadania: wydarzenie winno odbywać się na terenie Szczecina i okolic,
g) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
h) rzetelność i terminowość składanych sprawozdań z realizacji zadania, jeżeli dany oferent realizował zadanie wcześniej,
i) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2008 rok 2.000 zł. Uczniowski Klub Sportowy Trójka
9.000 zł. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
4.900 zł. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
14.546 zł. Międzyszkolny Klub Sportowy „Wiking”
22.000 zł. Forum Turystyki Regionów
5.000 zł. Flis Odrzański
2009 rok 12. 100 zł. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
17. 248 zł. Forum Turystyki Regionów
5. 902 zł. Międzyszkolny Klub Sportowy „Wiking”
9. 700 zł. Zachodniopomorska Chorągiew ZHPUwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Justyna Podlaska – telefon (91) 424 5085, Wydział Sportu i Turystyki, Referat ds. Turystyki.

Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pani Wioletta Engel-Araźna, telefon (91) 4245 114.

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Miejski Klub Sportowy "Wiking" 14409.00
Stowarzyszenie Na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich 5011.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin Skolwin 15000.00
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 10580.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/12/28, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2012/11/09 13:24:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:24:03 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/07/27 15:00:31 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/05/18 08:40:19 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/02/23 13:58:57 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/12/28 10:01:40 nowa pozycja