Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2009/069
Nazwa zadania:
Program wsparcia finansowego i organizacyjnego uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich „Pekin 2008” do startu w kolejnych Igrzyskach
Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Termin składania:
2009/06/19
Data decyzji:
2009/07/02

 

Część A (jawna)                                                        BOP/IK/2009/069

 

 

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1)    Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2)     Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy        o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207/

 

1.      Nazwa zadania:

Program wsparcia finansowego i organizacyjnego uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich  „Pekin 2008” do startu w kolejnych Igrzyskach”.

 

2.      Rodzaj zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

 

3.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych realizację  zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 150 000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

 

3.      Zasady przyznawania dotacji:

Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:

a)  prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b) zawodnicy stowarzyszenia są, objęci „Programem stypendialnym Gminy Miasto Szczecin dla zawodników - uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich „Pekin 2008” /na podstawie Uchwały Nr XXXIII/837/09 Rady Miasta Szczecin.

c) zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zadania,

d)  zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,

e) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu (udokumentować),

 

 

2) Do oferty należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa startu w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich w Pekinie w 2008 r.

3) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków, o które występuje oferent.

 

4.      Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.grudnia 2009 roku,

a)     w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy       z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

b)     zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

c)     szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

 

5.      Termin składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)     w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

 

7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną  w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,

b)  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia   i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),

c)  efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, ilość olimpijczyków     i reprezentantów Polski, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika),

d)  zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,

e)dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń). 

 

8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa       w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2007 rok 300.900 zł. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki

 

2008 rok  300.000 zł. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego         w Wydziale Sportu i Turystyki

 

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

 

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Barbara Nowakowska – telefon (91) 424 5648, Wydział Sportu i Turystyki.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa 18460.00
Klub Sportowy "Biuro Podróży AS" 18460.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 9240.00
Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin 18460.00
Klub Sportowy Inwalidów START 30000.00
Miejski Klub Sportowy "Gryf" Szczecin 18460.00
Miejski Klub Pływacki 36920.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/05/20, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2011/07/12 15:05:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2011/07/12 15:05:15 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/08/31 11:18:01 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/07/02 15:16:09 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/05/20 14:46:29 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/05/20 14:45:58 nowa pozycja