Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2007/057
Nazwa zadania:
Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób bezdomnych uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Termin składania:
2007/08/31
Data decyzji:
2007/09/28

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
Realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
        i o wolontariacie     
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)      Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2002r Nr 147, poz.1231),
3)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.
        w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
        o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
         zadania   
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
  1. Nazwa zadania:
Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób bezdomnych uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.
 
  1. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym będzie polegało na udzielaniu:
a)      wsparcia bezdomnym alkoholikom zachowującym trzeźwość po terapii odwykowej lub po dłuższej bytności w Ruchu Anonimowych Alkoholików (skrót AA),
b)      edukacji i praktyce trzeźwościowej,
a także:
c)      podniesieniu poziomu wiedzy nt. uzależnień, bezdomności, chorób psychicznych wśród kadry pracującej z bezdomnymi uzależnionymi od substancji psychoaktywnych,
d)      wsparcia merytorycznego kadry w celu przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego,
e)      uczeniu umiejętności niesienia pomocy potrzebującym.
Adresatami zadania są osoby bezdomne uzależnione od substancji psychoaktywnych, zachowujące trzeźwość po terapii odwykowej lub po dłuższej bytności w AA, podopieczni podmiotu składającego ofertę. Ponadto kadra z nimi pracująca, zatrudniona przez wnioskodawcę.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr VI/151/07 z dnia 5 marca 2007r w sprawie budżetu Miasta Szczecin na rok 2007 maksymalna łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 10 000,- zł (słownie złotych dziesięć tysięcy 00/100).
 
 
 
4.      Zasady przyznawania dotacji:
Przyznawanie dotacji odbywać się będziezgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm) oraz art. 4’ ust. 3 Ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002, nr 147, poz. 123 z poźn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a)      dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie (wsparcie) prowadzenia 
        działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przez podmiot, którego  
        oferta spełniać będzie warunki postępowania konkursowego, zostanie przyjęta 
        do realizacji jako odpowiadająca potrzebom systemu przeciwdziałania 
        negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostanie najwyżej oceniona wg 
        kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b)     proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej 
       podmiotu,
c)      złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą
       potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje
       podmiot. 
 
5.      Termin i warunki realizacji zadania:
a)      realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia 1 października 2007r.
do 30 listopada 2007r.
b)      w konkursie mogą uczestniczyć pomioty wymienione w art.11 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) poprzez przyznanie dotacji celowej.
d)    szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta
        pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem,
e)    wydatki poniesione przez podmiot na realizację zadnia przed datą zawarcia  
        umowy nie będą refundowane z dotacji,
f)        dotacja nie może pokrywać deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów.
 
6.      Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli, a następnie zawierane są z podmiotami wyłonionymi w Konkursie umowy na realizację zadania publicznego.
 
Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.     
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1.      możliwości realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, tj.:
a)      zasoby kadrowe realizatorów zadania
b)      zakres programowy oferty
c)      doświadczenie w realizacji zbliżonych projektów
d)      skala oddziaływania tj. liczba beneficjentów, ilość godzin szkoleniowych
e)      oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
2.      wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
3.      dotychczasowej współpracy z lokalnym samorządem.
 
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku   ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
W okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. zadanie nie było realizowane w oparciu
o otwarty konkurs ofert 
   W bieżącym roku zadanie nie było realizowane.
 
   Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na
   adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP 10 w zamkniętej kopercie 
   opatrzonej nazwą organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty 
   tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
   Uwaga! Oferty niekompletne, dostarczone po terminie lub nie spełniające 
   warunków  konkursu nie będą rozpatrywane.
   Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie   
   informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych 
   Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 K, 
   telefon (091) 424 51 05,  www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami w kwestiach rytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – tel. (91) 4245 667; 
adres e-mail: tduklas@um.szczecin.pl – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 10000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/07/31, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 09:24:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 09:24:34 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/10/01 14:21:23 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/07/31 15:36:59 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/07/31 15:35:17 nowa pozycja