Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2007/012
Nazwa zadania:
Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy Miasto Szczecin - prowadzenie klubu abstynenta
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnienia od alkoholu
Termin składania:
2006/12/16
Data decyzji:
2007/01/11

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

     Realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

    Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2002r Nr 147, poz.1231),
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy Miasto Szczecin – prowadzenie klubu abstynenta

2. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnienia od alkoholu
Celem zadania jest:
a) zapewnienie dostępności do usług terapeutycznych abstynentom i ich rodzinom
b) ograniczenie ilości osób sięgających po alkohol oraz uzależnionych od alkoholu
c) ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu
d) krzewienie abstynencji
e) korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku lokalnym
Adresatami zadania są abstynenci, mieszkańcy Szczecina oraz ich rodziny.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2007: Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 100 000,- zł. w pochodzi ze środków w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecina na rok 2007 innych kwot na realizację tego zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie

4. Zasady przyznawania dotacji:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) dotacja może być przyznana na prowadzenie jednej placówki oraz na prowadzenie kilku placówek jeśli z taką ofertą wystąpi podmiot uprawniony,
c) Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania oferty na prowadzenie kilku placówek, w sposób częściowy, przyznając dotację jedynie na część z nich lub jedną,
d) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
e) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

5. Termin i warunki wykonania zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres: od dnia podpisania umowy do 31.12.2007r.
Placówki zobowiązane będą działać w sposób następujący:
a) pracować przez wszystkie dni robocze co najmniej 4 godziny dziennie
b) prowadzić w szczególności następujące formy pracy:
1. Działania psychologiczno-terapeutyczne:
- wspomaganie procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym
- udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
- prowadzenie programów zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych
- realizacja programów rozbudzających zainteresowania i aktywność życiową abstynentów
- podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowisk abstynenckich
- podejmowanie działań propagujących w społeczeństwie idee trzeźwości

2. Działania informacyjne, obejmujące:
- prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, stowarzyszeń, fundacji, które zajmują się problemem uzależnienia od alkoholu
w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym
i społecznym
- w miarę potrzeb indywidualnych klientów informowanie
i kierowanie ich do innych placówek i ośrodków zajmujących się problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz nadużywania alkoholu
- współpracę ze środkami masowego przekazu, mającą na celu kształtowanie świadomości społecznej w zakresie skali
i mechanizmów alkoholizmu oraz metod przeciwdziałania alkoholizmowi.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na bieżącą działalność placówki w tym na :
a) utrzymanie lokalu
b) materiały biurowe i dydaktyczne
c) wynagrodzenia pracowników placówek w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, w tym dla gospodarza klubu
d) koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania do wysokości maksymalnej 10% brutto dotacji o którą się ubiegają
e) bieżące naprawy i konserwacje lokalu.


Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:
1. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
2. Informację o terminie i miejscu realizacji zadania
3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
4. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania
5. Informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych)
6. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadania dotyczy
dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
1. Harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty
2. Krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania
w zakresie informacji o posiadanych zasobach: opis lokalu i liczba pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy przedwstępnej w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), informacje o kwalifikacjach kadry realizatorów

Oferenci ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednej placówki przedstawiają informacje o zasobach i zakresie planowanego zadania odrębnie dla każdej z placówek.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego
2. Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.
4. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
5. Podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem
6. Położenie placówki i znaczenie dla danego środowiska lokalnego
7. Wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto
(a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w konkursie umowę na realizację zadania publicznego. Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty,
d) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia efekty,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

7. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, i innym podmiotom.

W okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. zadanie było realizowane w oparciu
o otwarty konkurs ofert, finansowanie na mocy umów otrzymały:
1. Szczecińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Agora 303”, w kwocie: 67 500,- zł.
2. Stowarzyszenie Życia w Trzeźwości „Delta”, w kwocie: 20 000,- zł.

W okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. zadanie jest realizowane w oparciu
o otwarty konkurs ofert, finansowanie na mocy umów otrzymały:
1. Szczecińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Agora 303”, w kwocie: 70 000,- zł.
2. Stowarzyszenie Życia w Trzeźwości „Delta”, w kwocie: 30 000,- zł.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko
w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Koperty niekompletne nie będą rozpatrywane.
8.
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – tel. 91 4245 667; adres e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Szczecińskie Stowarzyszenie Abstynentów "Agora - 303" 64000.00
"Delta" Klub Abstynenta 32000.00
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Chrystiana" 4000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/11/14, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 09:23:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 09:23:45 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/01/12 08:50:54 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/11/14 14:50:06 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/11/14 14:32:01 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/11/14 13:11:17 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/11/14 12:54:14 nowa pozycja