Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79368964

Aktualna strona: 381167

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/2005/014
Nazwa zadania:Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:Organizacja Międzynarodowego Memoriału im. St. A. Kołakowskich w gimnastyce artystycznej.
Termin składania ofert:2005/04/30

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

og³asza otwarty konkurs ofert na:

Realizacjadania publicznego w zakresie dzia³atycz¹cych upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, bcego zadaniem w³asnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1. Nazwa zadania: upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2. Rodzaj zadania: Organizacja Miynarodowego Memoria³u im. St. A. Ko³akowskich w gimnastyce artystycznej.

3. Wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacjadania: 20 000 z³ (s³ownie: dwadzieœcia tysi z³otych 00/100)

Proponowana kwota mo¿e ulec zmianie. Kwota dotacji nie mo¿e przekroczy0 % ca³kowitego kosztu zadania !!!

4. Zasady przyznawania dotacji ( inne ni¿ opisane w ustawie ):

a/ uczestnikami konkursu mog¹ bytowarzyszenia kultury fizycznej, ktz³o¿¹ opis imprez z programem,

b/ zapewni¹ wysoki poziomu sportowy, bezpieczeo uczestnik widz trakcie imprezy oraz prowadzenie jej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami,

c/ prowadz¹ dzia³alnoœtatutow¹ w dziedzinie objj konkursem,

d/ zapewni¹ odpowiednio wyszkolon¹ kadr¹ zdoln¹ do realizacji zadania,

e/ posiadaj¹ doœwiadczenie niezbe do realizacji zadania bcego przedmiotem konkursu,

f/ posiadaj¹ referencje zwi¹zkportowych na realizacjodobnych imprez sportowych,

g/ udokumentuj¹ wspac klubami zagranicznymi w tych dyscyplinach,

h/ zapewni¹ atrakcyjnoœmprez dla widz uczestnik/FONT>

i/ oferty sporz¹dzone wadliwie lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentub informacji pozostaj¹ bez rozpatrzenia.

j/ wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert dokona komisja powo³ana przez Prezydenta Miasta Szczecina.

5. Termin i warunki realizacji zadania: Czerwiec 2005 roku

6. Termin sk³adania ofert: 30 dni od daty og³oszenia konkursu do 30 kwietnia 2005 roku

7. Termin, tryb i kryteria ( inne ni¿ opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a/ merytoryczna wartoœferty w tym zgodnoœ polityk¹ miasta w zakresie kultury fizycznej,

b/ mo¿liwoœealizacji zadania przez podmiot przedstawiaj¹cy ofertkwalifikacje kadry przygotowuj¹cej imprez uprawnienia i doœwiadczenie realizatorreferencje, udokumentowana wspaca z zagranicznymi klubami w dyscyplinach objch konkursem, atrakcyjnoœmprez dla widz uczestnik

c/ efektywnoœrelacja koszt rezultatocena kalkulacji kosztealizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana iloœru¿yn, zawodnik,

d/ zakres finansowania zadania z innych Ÿr ni¿ bud¿et Miasta w tym wielkoœrodk³asnych,

e/ dotychczasowa wspaca z lokalnym samorz¹dem, opinie i rekomendacje, wiarygodnoœ(rzetelnoœ terminowoœozlicze

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami, ze szczegm uwzglieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowym, podmiotom, o kth mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

2004 rok – 40 000 z³. Miyszkolny Klub Sportowy “KUSY”,

2003 rok – 30 000 z³ Miyszkolny Klub Sportowy “KUSY”,

W konkursie mog¹ uczestniczyymieni w art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie ( dz.U. z dnia 29 maja 2003r.) zwani dalej Podmiotami.

Wzferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotycz¹ce konkursu doste s¹ w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych Urz Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii krajowej 1, pok68, telefon 4245105,

www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osob¹ uprawnion¹ do kontakt Podmiotami jest Pani Barbara Nowakowska –

G³ Specjalista w Wydziale Sportu tel. 424-56-48

Postwanie bie prowadzone zgodnie z:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
  2. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 


Data decyzji:2005/05/24

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy"   20000.00  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin