Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2009/065
Nazwa zadania:
Inwentaryzacja dróg rowerowych - Rowerem bez barier.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego
Termin składania:
2009/06/05
Data decyzji:
2009/06/09

Część A (jawna) BOP/WE-A/2009/065
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto
Szczecin z zakresu „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.”

Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonania zadania publicznego, będącego
zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami:
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207),Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.), Uchwały Nr XVI/432/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008

1. Nazwa zadania:
„Inwentaryzacja dróg rowerowych - Rowerem bez barier”

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego polegało będzie na uzyskaniu aktualnej wiedzy na temat stanu dróg rowerowych w mieście oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa  w tym zakresie.
Ponadto stworzy to instrument w formie raportu pozwalający jednostkom odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury rowerowej do podejmowania działań mających na celu doprowadzenie całej infrastruktury rowerowej do stanu zgodnego z prawem i pozwalającym na bezpieczne korzystanie z tej infrastruktury.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację tego zadania w roku 2009 wyniesie 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 lipca 2009 r. do dnia
31 grudnia 2009 r.,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie
określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą
Miasto Szczecin a Organizacją.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu
Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie,
o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty
i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
Do tej pory nie realizowano zadań publicznych tego rodzaju


Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (091) 424 51 09 lub (091) 424 51 14, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Alicja Grochecka Główny Specjalista
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – (091) 42 45 454Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin 20000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/05/05, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 10:06:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 10:06:41 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:21:28 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/03/31 12:50:45 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/06/15 15:06:16 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/05/05 09:26:55 nowa pozycja