Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/044
Nazwa zadania:
sztuka, kultura, ochrona dóbr kultury i tradycji
Rodzaj zadania:
Tworzenie kolekcji dzieł sztuki
Termin składania:
2005/09/14
Data decyzji:
2005/11/11

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1. Nazwa zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

2. Rodzaj zadania: TWORZENIE REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Zadanie polega na: tworzeniu regionalnej kolekcji dzieł sztuki współczesnej; konserwacji dzieł, ekspozycji zbiorów w Szczecinie i poza nim; działalność edukacyjna i wydawnicza związana z upowszechnianiem sztuki współczesnej.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 149 950 zł.
(słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.)/ art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.)* oraz poniższymi kryteriami:

5. Termin realizacji zadania: październik - grudzień 2005 roku.

6. Termin składania ofert: do 30 września 2005 roku.

7. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

  • merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury i sztuki
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę: kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta; dotychczasowe starania pozyskania prywatnych czy instytucjonalnych sponsorów i mecenasów, składane aplikacje o środki finansowe, np. z programów Unii Europejskiej
  • koncepcja działań związanych z kolekcją sztuki współczesnej, plany wystawiennicze, wydawnicze i edukacyjne z nią związane
  • dotychczasowa współpraca z lokalnym środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz samorządem – opinie i rekomendacje.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2004 rok 100 000 zł

Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenie Zachęta Sztuki Współczesnej

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.)/ art. 25. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.)* zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:
bop@um.szczecin.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Marlena Chybowska-Butler, tel.: +91 42 45 660; 42 45 651, Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miasta Szczecin.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),

Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.)

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Zachęta Sztuki Współczesnej 149950.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2005/09/01, odpowiedzialny/a: Paczka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 14:30:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 14:30:38 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/01/27 11:47:02 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/09/14 14:54:37 nowa pozycja