Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/032
Nazwa zadania:
Przygotowanie i złożenie dnia 30 września 2005 r. wniosku o wpisanie do rejestru, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Centrum Integracji Społecznej, a po jego zarejestrowaniu organizacj
Rodzaj zadania:
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego poprzez objęcie różnych kategorii osób bezrobotnych działaniami prowadzonego przez oferenta Centrum Integracji Społecznych ( w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. z 2003r. Nr 122, poz.1143 )
Termin składania:
2005/08/08
Data decyzji:
2005/09/15

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Nazwa zadania:

Przygotowanie i złożenie dnia 30 września 2005 r. wniosku o wpisanie do rejestru, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Centrum Integracji Społecznej, a po jego zarejestrowaniu organizacja i prowadzenie Centrum.

Rodzaj zadania:

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego poprzez objęcie różnych kategorii osób bezrobotnych działaniami prowadzonego przez oferenta Centrum Integracji Społecznych ( w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. z 2003r. Nr 122, poz.1143 )

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

200 000 zł. brutto maksymalnie w 2005 r. (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto); w roku 2006, 2007, 2008 wysokość dotacji określona będzie w budżetach Miasta na rok 2006 i 2007 i 2008

Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.) oraz dodatkowymi kryteriami wymienionymi w punkcie 7:

Dotacja przyznana będzie podmiotowi, którego koncepcja funkcjonowania CIS –u uznana zostanie za najkorzystniejszą. Dotacja jest przeznaczona na wsparcie zadania utworzenia i funkcjonowania Centrum dla pełnoletnich mieszkańców Szczecina, objętych działaniami przyszłego Centrum.

Termin i warunki realizacji zadania:

realizacja zadania przewidziana jest na okres od 15.08.2005 do 15.08.2008. przy czym rozpoczęcie działalności CIS nastąpi nie później niż 1.01. 2006. Realizacja zadania po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego prowadzona będzie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie diagnozy potrzeb, trybu kierowania do CIS, podejmowania innych wspólnych działań z zakresu niezbędnego dla objęcia działaniami CIS poszczególnych kategorii osób skierowanych i obejmie obok wsparcia psychospołecznego i przeszkolenia zawodowego także organizację miejsc pracy i pozyskiwanie możliwości zatrudnienia w działalności wytwórczej, handlowej i usługowej.

a. w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwane dalej “podmiotami uprawnionymi”

zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie określonym w art. 5 ust 4. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

c. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem.

 

Termin składania ofert: 30 dni od daty ogłoszenia konkursu.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Termin wyboru ofert zgodny jest z zapisami art. 6 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 514/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2004r.

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych sprawdzi oferty złożone w otwartym konkursie ofert pod względem formalnym.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dokona merytorycznej oceny ofert przyjętych do rozpatrzenia i przedstawi propozycję kwoty dotacji na realizację poszczególnych ofert wraz z uzasadnieniem.

Komisja Opiniująca powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina po zapoznaniu się z propozycjami Wydziału rekomenduje Prezydentowi Miasta oferty podmiotów uprawnionych, z którymi należy zawrzeć umowy.

Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli podejmie ostateczną decyzję i określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.

Dodatkowe kryteria oceny stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

w zakresie oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta:

dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania oraz potencjałem organizacyjnym,

posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, w postaci realizowanych zadań służących aktywizacji zawodowej i tworzenia miejsc pracy,

posiadanie odpowiednich do przedstawionej koncepcji CIS zasobów lokalowych,

 

w zakresie oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania:

zadeklarowany udział środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

oraz dodatkowo:

ocena merytoryczna koncepcji funkcjonowania CIS, w tym koncepcja organizacji i tworzenia miejsc pracy, działalności wytwórczej, handlowej, usługowej oraz informacje jak w art. 4 ust 1. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym, ( Dz.U. 03.122.1143),

posiadane rekomendacje i osiągnięcia prowadzonej przez organizację dotychczasowej działalności

rzetelność i terminowość w rozliczaniu otrzymanych wcześniej środków na realizację zadania

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2005 rok - zadanie takie nie było realizowane.

2004 rok - zadanie takie nie było realizowane.

 

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 4245105, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest pan Jacek Cerebież - Tarabicki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – tel. 42 45 679.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości 200000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2005/07/07, odpowiedzialny/a: Małgorzata Łogisz, wprowadził/a: Małgorzata Łogisz, dnia: 2006/02/21 09:32:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Łogisz 2006/02/21 09:32:09 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/09/14 10:53:00 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2005/07/07 09:53:18 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2005/07/07 09:48:59 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2005/07/07 09:44:12 nowa pozycja