Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2007/014
Nazwa zadania:
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - podopiecznychh MOPR w Szczecinie; połączonego z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych w formie kolonii i półkolonii pod hasłem "A
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych
Termin składania:
2006/12/16
Data decyzji:
2007/02/02


                                                                        PREZYDENT MIASTA SZCZECIN 

                                                                    ogłasza otwarty konkurs ofert na: 

            Realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

            Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – podopiecznych MOPR
w Szczecinie; połączonego z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych
w formie kolonii i półkolonii pod hasłem „Akcja lato 2007”
2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym
skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych
Celem zadania jest:
a) zapewnienie dostępności do działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom m.in.
w postaci korzystania przez beneficjentów z zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych oraz sportowo-rekreacyjnych
b) ograniczenie ilości osób sięgających po alkohol wśród dzieci i młodzieży podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Szczecinie
c) ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych
d) krzewienie abstynencji wśród dzieci i młodzieży
e) korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rówieśniczym
f) zapewnienie wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin objętych pomocą MOPR w Szczecinie

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2007: Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 400 000,- zł. pochodzi ze środków w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

4. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres: 20.06.2007 do 31.08.2007
1. w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
3. szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem
oraz:
4. oferta winna mieć określoną liczbę uczestników, skierowanych na piśmie przez MOPR w Szczecinie
5. zapewniać beneficjentom uczestnictwo w wypoczynku letnim, w formie kolonii lub półkolonii oraz w ramach wypoczynku udział w zajęciach profilaktycznych, socjoterapeutycznych oraz sportowo-rekreacyjnych
(w ofercie należy przedstawić scenariusze w/w zajęć)
6. wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie konkursowej precyzyjnego opisu warunków pobytu tj.: bazy noclegowej, organizacji
i jakości posiłków, warunków sanitarnych obiektów kolonijnych oraz atrakcji przewidzianych w programie kulturalno – oświatowym i sportowo – rekreacyjnym

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na następujące zadania:
a) wyżywienie i zakwaterowanie uczestników kolonii i półkolonii
b) transport - do i z miejsca wypoczynku
c) materiały biurowe i dydaktyczne niezbędne do realizacji zadania
d) wynagrodzenia ekspertów włączonych w zaplanowane działania w formie umów:
o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
e) koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania do wysokości maksymalnej 10% brutto dotacji o którą się ubiegają
f) koszty uczestnictwa w: zawodach, imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:
1. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis i harmonogram planowanego działania,
2. Informację o terminie i miejscu realizacji zadania
3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
4. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych wraz
z kopiami dokumentów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem zapewniających realizację zadania
5. Informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych )
6. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadania dotyczy
dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
1. harmonogram i opis przewidzianych aktywności oraz planowane do osiągnięcia efekty
2. krótką charakterystykę środowiska lokalnego (diagnoza społeczna) z którego wyłonieni zostaną adresaci – dzieci i młodzież podopieczni MOPR
w Szczecinie

5. Termin składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego
2. Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu
i prowadzonej przez niego działalności
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.
4. Podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem
5. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
6. Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja ds. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z ofertami przedstawi swoją ocenę i propozycję wysokości dotacji Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji. Komisja Opiniująca zbierze się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert.
7. Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.
8. Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań)
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
c) zakres programowy oferty
d) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia efekty
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.


7. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

W roku 2005 w ramach otwartego konkursu ofert pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień w formie kolonii
i półkolonii pod hasłem „Akcja lato – 2005” sfinansowano następujące zadania i organizacje pozarządowe:
a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień w formie kolonii – Międzywodzie 2005”, w kwocie 124 100,- zł.
b) Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej „Porządek
i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień w formie kolonii pod hasłem „Akcja lato – 2005”, w kwocie 90 000,- zł.
c) Stowarzyszenie czas przestrzeń tożsamość „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wychowawczo, dotkniętych problemem alkoholowym oraz z rodzin najuboższych”, w kwocie 50 500,- zł.
d) Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień w formie kolonii w Wisełce”,
w kwocie 45 400,- zł.
e) Klub Sportowy Hutnik Eko-Tras „Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z dzielnic północnych wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką uzależnień”, w kwocie 130 000,- zł.

W roku 2006 w ramach otwartego konkursu ofert pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień w formie kolonii i półkolonii pod hasłem „Akcja lato – 2006” sfinansowano następujące zadania
i organizacje pozarządowe:
a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – podopiecznych MOPR w Szczecinie, połączonego z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych w formie kolonii w Międzywodziu i Łukęcinie”, w kwocie 149 160,- zł.
b) Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – podopiecznych MOPR w Szczecinie, połączonego z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych w formie półkolonii”, w kwocie: 2 740,- zł.
c) Klub Sportowy Hutnik Eko-Tras „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z dzielnic północnych Szczecina, podopiecznych MOPR z profilaktyką uzależnień od środków psychotropowych, w kwocie 140 000,- zł.
d) Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - połączonego z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych
w formie kolonii pod hasłem „Akcja Lato – 2006””, w kwocie 40 281,- zł.
e) Klub Sportowy „Stal-Szczecin” „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – podopiecznych MOPR w Szczecinie, połączonego z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych w formie kolonii i półkolonii pod hasłem „Akcja Lato – 2006””,
w kwocie: 36 069,- zł.
f) Klub Sportowy „Wiskord Szczecin” „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży – podopiecznych MOPR w Szczecinie, połączonego z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych w formie kolonii – kontynuacja działań pod hasłem „Wakacje 2006””, w kwocie: 31 750,- zł.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Koperty niekompletne nie będą rozpatrywane.

8.
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – tel. 91 4245 667; adres e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

UWAGA!
Organizatorzy wypoczynku, z którymi zostaną zawarte umowy, przed uzyskaniem dofinansowania będą zobowiązani do okazania niezbędnych pozwoleń, zgodnie
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 1997,
w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67)
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 47752.00
Klub Sportowy "Hutnik Eko-Tras" 140000.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 170720.00
Klub Sportowy "Stal Szczecin" 41528.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/11/14, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 09:22:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 09:22:02 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/02/02 14:29:24 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/11/14 14:53:25 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/11/14 14:27:29 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/11/14 13:32:43 nowa pozycja