Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
09/2004
Nazwa zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Rodzaj zadania:
Zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych dla osób niepełnosprawnych–zawodników klubu sportowego
Termin składania:
2004/12/05
Data decyzji:
2004/12/13

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

 

og³asza otwarty konkurs ofert na:

 

Realizacjadania publicznego w zakresie dzia³ania na rzecz osiepe³nosprawnych

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, bcego zadaniem w³asnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

 

1.      Nazwa zadania: Dzia³ania na rzecz osiepe³nosprawnych.

 

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarz¹dowych i instytucji realizuj¹cych dzia³ania na rzecz osiepe³nosprawnych. Powinno obejmowawoj¹ dzia³alnoœci¹ wszystkie niepe³nosprawnoœci i uwzgliaa¿d¹ osobez wzgl na wiek, czy niepe³nosprawnoœZadanie obejmuje zakup sprz sportowego, strojportowych dla osiepe³nosprawnych – zawodniklubu sportowego.

 

2.      Rodzaj zadania: Zakup sprz sportowego i strojportowych dla osiepe³nosprawnych – zawodniklubu sportowego.

 

3. Wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacjadania: 45 000 z³.
(s³ownie: czterdzieœci pitysi z³otych 00/100).

Kwota dotacji nie mo¿e przekroczy0% ca³kowitego kosztu zadania.

 

4.    Zasady przyznawania dotacji:

1.    Dotacja realizacjrogramu otrzyma organizacja pozarz¹dowa, kt oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz¹ i wybrana w niniejszym postwaniu konkursowym.

2.    Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o kt mowa w og³oszeniu konkursowym.

3.    Z³o¿enie oferty o dotacjie gwarantuje przyznania œrodk wysokoœci, o ktwystje oferent.

4.    Szczege i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadnia ureguluje umowa pomiy Gmin¹ Miasto Szczecin a oferentem.

 

5. Termin i warunki realizacji zadania:

         dofinansowanie zadania przez Gminiasto Szczecin obejmuje okres od 15-12-2004 r. do 31-03-2005 r.

         zadanie powinno byrealizowane zgodnie z zawart¹ umow¹ oraz z obowi¹zuj¹cymi standardami i przepisami,

         zadanie nale¿y realizowa taki sposaby dzia³aniami obj by³a jak najwiza liczba uczestniko:p>

         w takcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca sizczeg uwaga:

-           zgodne z przyjm programem realizowanie zadania,

-           zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznanej kwoty dotacji,

-           prawid³owe, rzetelne i terminowe sporz¹dzenie rozliczenia finansowego i sprawozdania  merytorycznego,

-           szczeg i celowe wydatkowanie przyznanych œrodk

 

6. Termin sk³adania ofert: Oferty nale¿y sk³ada nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2004 roku na dok³adnie i czytelnie wype³nionym formularzu wraz z kompletem dokumento:p>

 

 

7. Termin, tryb i kryteria (inne ni¿ opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Odrzuceniu podlegaj¹ oferty:

1.    z³o¿one na drukach innych ni¿ wskazane w niniejszym og³oszeniu,

2.    niekompletne,

3.    z³o¿one po terminie,

4.    dotycz¹ce zadania, ktnie jest obj celami statutowymi organizacji sk³adaj¹cej oferto:p>

5.    z³o¿one przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym og³oszeniem do wzia udzia³u w konkursie,

6.    nie dotycz¹ce pod wzglm merytorycznym zadania wskazanego w og³oszeniu.

 

Oferty b oceniane wed³ug nastj¹cych kryterio:p>

1.    zakres rzeczowy zadania,

2.    obje programem jak najwizej liczby uczestniko:p>

3.    posiadanie przez oferenta odpowiedniego doœwiadczenia w zakresie realizacji zadania bcego przedmiotem oferty,

4.    rodzaj i celowoœlanowanych kosztw tym wielkoœ celowoœnioskowanej dotacji,

5.    mo¿liwoœci realizacji zadania przez podmiot sk³adaj¹cy oferto:p>

6.    w ramach wymienionego zadania nie mog¹ byinansowane koszty administracyjne i osobowe.

 

Dotacja nie mo¿e bydzielona na:

1.    pokrycie deficytu zrealizowanych wczeœniej przedsiioraz refundacjoszt tym zwi¹zanych,

2.    dzia³alnoœktnale¿y do zadaasnych innych jednostek administracji publicznej,

3.    dzia³alnoœospodarcz¹ podmiotrowadz¹cych dzia³alnoœo¿ytku publicznego,

4.    udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

5.    dzia³alnoœolityczn¹ i religijn¹.

 

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami, ze szczegm uwzglieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowych, podmiotom, o kth mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2003 -         104.500  z³. – Klub Sportowy InwalidSTART”

2004 -           65.000    – Klub Sportowy InwalidSTART”

2004 -             5.000    – Uczniowski Klub Sportowy „ORLIKI”

 

W konkursie mog¹ uczestniczyymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                   o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.

Wzferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotycz¹ce Konkursu doste s¹ w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych Urz Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pok68C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,            e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osob¹ uprawnion¹ do kontakt Podmiotami jest Beata Andruszkiewicz– telefon 424 56 70, Wydzia³ Zdrowia i Polityki Spo³ecznej.

 

 

Postwanie bie prowadzone zgodnie z:

1)      Ustaw¹ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),

2)      Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy Inwalidów "START" 45000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2004/11/03, odpowiedzialny/a: Agnieszka Lemańska, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 14:14:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 14:14:02 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/24 14:34:10 modyfikacja wartości