Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/088
Nazwa zadania:
Organizacja zimowych, letnich warsztatów ekologicznych
Rodzaj zadania:
Organizacja zimowych, letnich warsztatów ekologicznych - wybranie najciekawszej oferty edukacji realizowanej poza zajęciami lekcyjnymi - przygotowanej i realizowanej przez organizację pozarządową posiadającą doświadczenie oraz wykształconą kadrę.
Termin składania:
2006/01/23
Data decyzji:
2006/02/27

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

    Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),

2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października
2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

1. Nazwa zadania:

Organizacja zimowych, letnich warsztatów ekologicznych.

2. Rodzaj zadania:

    Organizacja zimowych, letnich warsztatów ekologicznych – wybranie najciekawszej oferty edukacji realizowanej poza zajęciami lekcyjnymi - przygotowanej i realizowanej przez organizację pozarządową posiadającą doświadczenie oraz wykształconą kadrę. Ocenie zostanie poddana wartość merytoryczna programu edukacyjnego przygotowana w oparciu o walory miejscowości w której są organizowane warsztaty. Istotny dla wartości programu będzie wkład własny organizacji wyrażony w uwzględnionych w programie pomocach audiowizualnych, programach komputerowych, przenośnym sprzęcie laboratoryjnym etc. którego wykorzystanie wpłynie na podniesienie wartości merytorycznej programu. Organizacja pozarządowa przygotowując program musi zadbać o patronat medialny, którego efektem będzie ukazanie się informacji, felietonu z realizacji zadania w gazecie, czasopiśmie o charakterze ogólnokrajowym. Przedstawiona oferta będzie podlegać także kryteriom oceny ekonomicznej, dlatego też istotne jest pozyskanie innych środków finansowych których wysokość będzie miała bezpośredni wpływ na czas realizacji programu oraz objęcie nim największej grupy młodzieży.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 20 000zł.
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Kwota dotacji nie może przekroczyć 75 % całkowitego zadania

4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.) oraz poniższymi kryteriami:

a) zadanie kierowane jest do organizacji, które prowadzą pozaszkolne zajęcia z zakresu edukacji   ekologicznej

b) dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, który:

- zamierza realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży, mieszkańców Szczecina,

- prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

- zapewni odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,

- posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu (udokumentować),

c) dotacja udzielona zostanie wyłącznie na realizację zadania spełniającego wymagania konkursowe podmiotowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym,

d) dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym,

e) złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot,

f) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem.

5. Termin realizacji zadania: okres danego roku budżetowego – 2006 r.

 

6. Termin składania ofert.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (BOP XV) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia konkursu.

Oceny ofert przyjętych do rozpatrzenia dokona Komisja Opiniująca powołana Zarządzeniem Prezydenta. Komisja po zaopiniowaniu przedstawi oferty Prezydentowi w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej.

Kryteria stosowane do oceny ofert:

a) merytoryczna wartość oferty,

b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),

c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość uczestników, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego uczestnika),

d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,

e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

 

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwani dalej Podmiotami.

Odrzuceniu podlegają oferty:

a) Złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu

b) Niekompletne

c) Złożone po terminie

d) Dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę

e) Nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

a) zakres rzeczowy zadania - precyzyjny opis planowanego działania, diagnoza sytuacji, harmonogram realizacji – adekwatne do przedmiotu oferty

b) doświadczenie organizacji (przeprowadzone w ciągu ostatnich 3 lat zadań z udziałem środków publicznych, opinie podmiotów oceniających sposób realizacji tych zadań)

c) doświadczenie i kwalifikacje dotyczące przygotowania merytorycznego wykładowców

d) wysokość finansowego wkładu własnego organizacji – w tym także inne źródła dofinansowań

e) wkład własny w postaci bazy pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia działalności dydaktycznej takie jak np: pomoce audiowizualne, programy komputerowe, przenośny sprzęt umożliwiający prowadzenie badań czystości wybranych składników środowiska

f) przewidywany zakres odbiorców programu - istotne dla realizacji zadania jest objęcie nim możliwie największej liczby mieszkańców miasta,

g) oferta popularyzacji zadania poprzez patronat medialny umożliwiający opis zadania w mediach o zasięgu ogólnopolskim, serwisach ekologicznych.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

2005 r. – Towarzystwo Ekologiczno Społeczne “Wolę Być” - 20 000zł

2005 r. – Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu - 15 000zł

2005 r. – Federacja Zielonych “Gaja" - 25 000zł

2004r. – Towarzystwo Ekologiczno Społeczne “Wolę Być” - 50 000zł

2004r. – Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu - 10 000zł

9. Imię i nazwisko oraz telefon osoby z wydziału odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentacji otwartego konkursu ofert.

Tomasz Holona tel. 42-45-882 e-mail: tholona@um.szczecin.pl

Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie – ostateczna wysokość będzie znana po zatwierdzeniu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Prezydent Miasta Szczecin podjął decyzję o uniewaznieniu konkursu ofert nr 088/2005 w dniu 27 lutego 2006 roku na podstawieprzepisów rozdziału 3, par. 5, ust. 28 w związku z ust. 35 pkt 3 zarządzenia nr 639/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2005 roku 0.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2005/12/21, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Katarzyna Szlachta, dnia: 2006/03/21 12:00:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Szlachta 2006/03/21 12:00:54 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2005/12/22 09:43:10 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2005/12/21 11:06:05 nowa pozycja