Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2010/061
Nazwa zadania:
Program przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich.
Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Termin składania:
2010/06/09
Data decyzji:
2010/06/30

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Program przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 223 765,- zł. (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% zadania.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

1) Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
b) zawodnicy są, objęci programem stypendialnym zgodnie ze Szczecińskim Programem Olimpijskim i Paraolimpijskim na podstawie Uchwały Nr XLII/1063/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 roku.
c) posiadają niezbędne środki techniczne i materialne do realizacji zadania (urządzenia techniczne, sprzęt, baza, in.),
d) dysponują wykwalifikowana kadrą uczestniczącą w realizacji zadania i zdolną do jego realizacji,
e) zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zadania,
f) przestawią poprawnie wypełnioną ofertę na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków, o które występuje oferent.
3) Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem konkursu oraz pieczątką organizacji w terminie do 9 czerwca 2010 roku.
Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin kierować się będzie następującymi kryteriami:

1) możliwością realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3ust. 3;
2) przedstawioną kalkulacją kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowaną jakością wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 Ustawy, planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziałem środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładem rzeczowym, osobowym, w tym uwzględni świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analizą i oceną realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli w terminie do 60 dni od dnia podanego w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia jako termin składania ofert.

Wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.

Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:

2009 rok 150 000,- zł Nazwa realizatora zadania:
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa, Miejski Klub Pływacki, Miejski Klub Sportowy GRYF Szczecin, Klub Sportowy Inwalidów START, Miejski Klub Lekkoatletyczny, MOS Międzyszkolny Klub Sportowy KUSY, Klub Sportowy BIURO PODRÓŻY AS Szczecin
2010 rok 0,-zł

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone. Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan Łukasz Wybraniec – telefon (91) 424 59 71, Wydział Sportu i Turystyki.
Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Ilona Krupecka - telefon (91) 424 51 07.
 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa 55941.00
Klub Sportowy "Biuro Podróży AS" Szczecin 13985.00
Miejski Klub Pływacki 41956.00
Ucaniowski Klub Sportowy "Wiosło" 5594.00
Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" 13985.00
Klub Sportowy Inwalidów "START" 50347.00
Klub Sportowy "Elektro-Bud Bogo" Szczecin 13985.00
Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin 13985.00
MOS Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 13985.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/05/18, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2019/02/07 10:04:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2019/02/07 10:04:48 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2011/07/12 15:16:45 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2011/04/01 13:07:00 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2010/07/02 13:30:49 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2010/05/18 14:16:37 nowa pozycja