Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/079
Nazwa zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Rodzaj zadania:
w treści konkursu
Termin składania:
2005/12/29
Data decyzji:
2006/01/12

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na

realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

na lata 2006-2008

Przedmiotem konkursów jest zlecenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)

1. Nazwa zadania:

WSPOMAGANIE ROZWOJU, REHABILITACJA SPOŁECZNA I MEDYCZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE ORAZ PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN

2. Rodzaj zadania:

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych- Zadanie realizowane powinno być na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Celem zadania ma być uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich rodzin w różnych formach aktywności i ułatwienie im funkcjonowania w życiu społecznym.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna łączna wysokość środków miasta przeznaczona na realizację zadania w latach 01.01.2006-31.12.2008 wyniesie 182.000,- zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych)

Maksymalna wysokość środków Gminy przewidzianych na realizację zadania 2006 roku – 55.000,-zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.

W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2006 innych kwot na realizację tego zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

Wysokość dofinansowania w kolejnych latach realizacji zadania dla podmiotu objętego dofinansowaniem na podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania ustalana będzie corocznie w drodze odrębnego oświadczenia woli Prezydenta Miasta, w sposób proporcjonalny do łącznej wysokości środków zaplanowanych w kolejnych budżetach Miasta na realizację tego zadania.

4. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotację na realizację programu otrzymują organizacje pozarządowe, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 2. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.
 4. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wysokość środków na realizację zadania w latach 2007 – 2008 będzie określana w drodze aneksu do zawartej umowy, zawieranych w oparciu o wnioski składane do Urzędu Miasta w terminie do 30 listopada każdego roku,
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentami.

5. Termin i warunki realizacji:

 1. Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.01.2006 do 31.12.2008, przez okres 12 miesięcy w roku w sposób ciągły,
 2. Zadania powinny być zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
 3. Zadania należy realizować w taki sposób, aby działaniami wynikającymi z poszczególnych programów, objęta była jak największa liczba uczestników,
 4. Realizacja zadania dotyczy mieszkańców Miasta Szczecina,
 5. W takcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:
 6. zgodne z przyjętymi programami realizowanie zadań merytorycznych,
 7. zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji,
 8. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
 9. szczególne i celowe wydatkowanie przyznanych środków.
 10. Niezależnie, oferenci przedstawiają:
 11. prognozowany koszt realizacji zadania w kolejnych latach
 12. planowaną kwotę dotacji Miasta na kolejne lata

6. Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie

do 29 grudnia 2005 roku

Koperty powinny być opisane: pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
 2. niekompletne,
 3. złożone po terminie,
 4. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
 5. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie,
 6. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

 1. zakres rzeczowy zadania,
 2. objęcie programem jak największej liczby uczestników,
 3. posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
 4. rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
 5. możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
 6. Zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania
 7. koszty administracyjno-księgowe nie mogą przekroczyć 20% brutto dotacji o którą się ubiegają
 8. analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja d.s. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z ofertami przedstawi swoją ocenę i propozycję wysokości dotacji Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.

Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.

Podpisanie umowy, o której mowa w pkt. 4 nastąpi jak najszybciej by zapewnić realizację zadania poczynając od 01.01.2006 r.

- Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

2004 – 35.000 zł – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

2004 – 8.000 zł – Stowarzyszenie w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych

2005 – 30.000 zł – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

2005 – 15.000 zł – Stowarzyszenie w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych

W konkursie mogą uczestniczyć wymieni w art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z dnia 29 maja 2003r.) zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii krajowej 1, pokój 168, telefon 4245105,

www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

 

Imię i nazwisko oraz telefon osoby z wydziału odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentacji otwartego konkursu ofert Beata Andruszkiewicz – tel. 42-45-670

 

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Brak realizatorów. Obrady komisji konkursowej nie wyłoniły zpośród nadesłanych ofert te do realizacji. Oferty nie spełniały wymogów konkursu. Komisja nie rekomendowała ofert do realizacji Prezydentowi Miasta Szczecin 0.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2005/11/29, odpowiedzialny/a: Paczka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 13:53:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 13:53:17 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/01/27 10:38:03 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/12/02 10:24:06 nowa pozycja