Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2008/052
Nazwa zadania:
Wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychospołeczne i rodzinne oraz terapia - udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy w rodzinie.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie
Termin składania:
2008/07/02
Data decyzji:
2008/07/22

Część A (jawna) BOP/WE-A/2008/052


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na

realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.07.70.473 z późn. zm.),
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.05.264.2207).

1. Nazwa zadania:
„Wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychologiczne i rodzinne oraz terapia – udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy w rodzinie”.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie.

Celem zadania jest:
a) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychospołecznej i prawnej,
b) zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą fizyczną, psychiczną
i seksualną,
c) podniesienie poziomu wiedzy w zakresie mechanizmów przemocy i metod jej przeciwdziałania,
d) aktywizacja ofiar przemocy do podjęcia terapii, a w konsekwencji zmiany stylu życia,
e) prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej nt. zagrożeń wynikających
z nadużywania środków psychoaktywnych oraz stosowania przemocy,
f) uzupełnienie gminnego systemu pomocy na rzecz ofiar przemocy opierającego się na instytucjach i organizacjach pozarządowych następujących sektorów: terapii uzależnień, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i in.
Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina zgłaszający się po pomoc indywidualnie oraz kierowani przez: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Policję, Sąd, Prokuraturę oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie. Ofiary przemocy oraz członkowie ich rodzin w tym dzieci i młodzież.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2008:
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi
73 300 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) i w pochodzi ze środków
w rozdziale 85154 tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.


4. Zasady przyznawania dotacji: zgodne z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 15 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.),oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu i przemocy oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, uznanej za odpowiadającą lokalnym potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

5. Termin i warunki wykonania zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2008 r.
Podmioty, które podejmą się realizacji zadania zobowiązane są działać w sposób następujący:
a) dysponować kadrą ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,
b) dysponować lokalem z określonymi godzinami pracy, w którym przyjmowani będą klienci,
c) wdrażać m.in. następujące formy pracy: konsultacja, diagnoza, poradnictwo, interwencja kryzysowa, terapia dla osób doznających przemocy, mediacja rodzinna, edukacja w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie
w formie zajęć warsztatowych, szkoleń i in,
d) współpracować m.in. z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, szkołami, świetlicami, ośrodkami terapii uzależnień, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz z organizacjami pozarządowymi świadczącymi pomoc w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie; w ofercie powinien zostać określony szczegółowo zakres tej współpracy.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na:
a) utrzymanie lokalu,
b) materiały dydaktyczne,
c) wynagrodzenia specjalistów realizujących zaplanowane działania w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
d) koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości maksymalnej
20% brutto dotacji, o którą się ubiegają,
e) koszty superwizji terapeutów,
f) inne koszty, niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia zaplanowanego zadania.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,


c) kalkulację przewidywanych kosztów,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz opis kwalifikacji specjalistów realizujących zadanie,
e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
f) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,

dodatkowo powinien zawierać:
a) harmonogram oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) przewidywaną liczbę beneficjentów objętych zadaniem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawi Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty, opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
d) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym,
i innym podmiotom.

W roku 2007 zadanie zostało zrealizowane w oparciu o dwa otwarte konkursy ofert, finansowanie na mocy umów otrzymały:
a) Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w kwocie 25 000 zł,
b) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w kwocie 145 000 zł,
c) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w kwocie 10 000 zł.

W bieżącym roku zadanie nie było realizowane.

Uwaga!
Oferty Organizacji, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 424 51 14, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – pokój 337C, telefon (91) 424 56 67, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja "MAM DOM" 25000.00
Stowarzyszenie "SOS DLA RODZINY" 23300.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 25000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/05/28, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 10:57:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 10:57:14 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/07/24 13:25:32 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/05/28 11:40:12 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/05/28 10:45:19 nowa pozycja