Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/019
Nazwa zadania:
Prowadzenie grupowego mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Rodzaj zadania:
zadanie o charakterze ciągłym stanowiącym część systemu wsparcia osób niepełnosprawnym i ich rodzin umożliwiające pełnoletnim osobom z niepełnosprawnością intelektualną wspieranych pomocą asystentów prowadzenie samodzielnej egzystencji.
Termin składania:
2005/05/20
Data decyzji:
2005/06/29

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

 1. Nazwa zadania: Prowadzenie grupowego mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Rodzaj zadania: zadanie o charakterze ciągłym stanowiącym część systemu wsparcia osób niepełnosprawnym i ich rodzin umożliwiające pełnoletnim osobom z niepełnosprawnością intelektualną wspieranych pomocą asystentów prowadzenie samodzielnej egzystencji.

3. Wysokość dotacji na realizację zadania: 60 000 zł. brutto maksymalnie, (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

 1. Warunki przyznawania dotacji:

 1. dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania adresowanego do pełnoletnich niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Szczecina, skierowanych decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
 2. prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
 3. dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
 4. posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

e) posiadanie odpowiednich zasobów lokalowych.

 1. Termin i warunki realizacji zadania: realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01.06.2005 do 31.12.2005.

a) w konkursie mogą uczestniczyć wymienieni art. 25. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zwani dalej podmiotami uprawnionymi,

 1. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie określonym w art. 33 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem.

 1. Termin składania ofert: oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki i dane (określone w art. 29 ust 1 ustawy o pomocy społecznej) oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania konkursu.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

Termin wyboru ofert zgodny jest z zapisami art. 6 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 514/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2004 r.

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych sprawdzi oferty złożone w otwartym konkursie ofert pod względem formalnym.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dokona merytorycznej oceny ofert przyjętych do rozpatrzenia i przedstawi propozycję kwoty dotacji na realizację poszczególnych ofert wraz z uzasadnieniem.

Komisja Opiniująca powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina po zapoznaniu się z propozycjami Wydziału rekomenduje Prezydentowi Miasta oferty podmiotów uprawnionych, z którymi należy zawrzeć umowy.

Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli podejmuje ostateczną decyzję i określa wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
 2. jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,
 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym zakresu rzeczowego zadania,
 4. zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 5. analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 6. wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,
 7. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje,
 8. posiadanie bazy lokalowej do realizacji zadania.

8. Informacja o zrealizowanych w bieżącym roku i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji, przy udziale podmiotów uprawnionych, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji przekazanych tym podmiotom:

2004 rok 60 000 zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Szczecinie

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami uprawnionymi jest Pan Jacek Cerebież – Tarabicki – telefon 424 56 79, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej .

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),
 2. Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.),
 3. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego, (Dz. U. Nr 44, poz. 427),
 4. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadnia z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428).


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 54000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/07/04, odpowiedzialny/a: Małgorzata Łogisz, wprowadził/a: Małgorzata Łogisz, dnia: 2006/02/21 09:30:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Łogisz 2006/02/21 09:30:36 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2005/07/07 10:09:14 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2005/04/21 07:45:44 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2005/04/21 07:40:43 nowa pozycja