Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2008/023
Nazwa zadania:
Wspomaganie rozwoju, rehabilitacja społeczna i medyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin - wczesna rehabilitacja
Rodzaj zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2008/03/01
Data decyzji:
1900/01/01

Część A (jawna)


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207),

1. Nazwa zadania:
WSPOMAGANIE ROZWOJU, REHABILITACJA SPOŁECZNA I MEDYCZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE ORAZ PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN- WCZESNA REHABILITACJA

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych- Zadanie realizowane powinno być na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem zadania ma być uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich rodzin w różnych formach aktywności
i ułatwienie im funkcjonowania w życiu społecznym, działania wczesnej rehabilitacji dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację
zadania wynosi 75 000 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych
00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01 marca 2008r. do 31 grudnia 2008r.,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)
w terminie do 1. 03. 2008 od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
· zakres rzeczowy zadania,
· objęcie programem jak największej liczby uczestników,
· posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
· rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
· możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
· zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
· odpowiednie kwalifikacje terapeutów i rehabilitantów,
· realizacja zadania w specjalistycznym ośrodku przystosowanym do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnej rehabilitacji,
· analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2007r – w sumie 75.000,-zł -wykazu organizacji dostępny w Wydziale
Zdrowia i Polityki Społecznej

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337K, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl


Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Beata
Andruszkiewicz – telefon (91) 424 56 70, Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej


IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/02/08, odpowiedzialny/a: Katarzyna Bukowska, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2009/02/27 14:50:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2009/02/27 14:50:12 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2008/02/19 12:44:38 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2008/02/11 16:52:37 modyfikacja wartości
Katarzyna Bukowska 2008/02/08 11:19:24 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2008/02/01 15:26:40 nowa pozycja