Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/JK/2007/051
Nazwa zadania:
Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie
Rodzaj zadania:
zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
Termin składania:
2007/08/12
Data decyzji:
2007/09/04

                                                                                         PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.
 
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
 1. Nazwa zadania:
Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie.
 
 1.  Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
Zadanie dotyczy przyznania dotacji na finansowanie prowadzenia Centrum Wolontariatu
w Szczecinie, realizującego następujące zadania:
 1. Prowadzenie bazy wolontariuszy,
 2. Prowadzenie bazy Organizacji poszukujących wolontariuszy,
 3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy,
 4. Promocja wolontariatu w środowisku lokalnym, szczególnie wśród młodzieży szkolnej
  i studentów,
 5. Nadzór nad działalnością wolontariuszy skierowanych do Organizacji,
 6. Realizacja dostępnych programów wolontarystycznych: krajowych i zagranicznych
 
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 28 000 zł.(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych)
 
 1. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.):
 
 a) Dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu promocji
        i organizacji wolontariatu. Oferty spełniające warunki postępowania konkursowego zostaną przyjęte  
       do realizacji i ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
 b)   Złożenie oferty na realizację zadania nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą 
       występuje Wnioskodawca,
 c)   Dotacje zostaną przyznane na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert.
 
 1. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 roku.
a)       w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
 z późn. zm.),
b)       zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym
 w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c)       szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto   
       Szczecin a oferentem,
d)      jednym z celów statutowych oferenta musi być organizacja wolontariatu,
e)      koszty administracyjne, uwzględnione w preliminarzu realizacji zadania, nie mogą przekroczyć 20 % całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania publicznego.
 
 1. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, tj. do 12 sierpnia 2007r.
 
 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji,
z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego. Wyniki Otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1.       Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru określającego status prawny podmiotu,
2.       Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok oraz uchwały zatwierdzającej przedkładane sprawozdania lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – sprawozdań za okres tej działalności,
3.       Udokumentowane potwierdzenie rozpoczęcia współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu, zmierzającej do utworzenia Centrum Wolontariatu,
4.       Oświadczenie wg wzoru BOP-11.
 
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe
      i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
2)   ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu  
      rzeczowego zadania,
3)   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,                      
4)   rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczenia dotacji otrzymanych w roku poprzednim.
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
W roku 2006 oraz 2007 nie zrealizowano zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337K, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop, e-mail: bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Joanna Kunstman, telefon (91) 424 50 98, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Polites 28000.00
IV
udostępnił: , wytworzono: 2007/07/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 10:55:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 10:55:27 modyfikacja wartości
Joanna Kunstman 2007/09/13 10:22:07 modyfikacja wartości
Joanna Kunstman 2007/07/09 16:40:36 modyfikacja wartości
Joanna Kunstman 2007/07/09 16:39:29 nowa pozycja