Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2007/056
Nazwa zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Rodzaj zadania:
Prowadzenie zajęć z zakresu nauki mowy zastępczej po operacjach całkowitego usuniecia krtani
Termin składania:
2007/08/26
Data decyzji:
2007/09/21

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)

 

1.      Nazwa zadania:

PROWADZENIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUKI MOWY ZASTĘPCZEJ PO OPERACJACH CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA KRTANI.

 

2.      Rodzaj zadania:

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Zadanie realizowane powinno być na rzecz osób niepełnosprawnych po usunięciu krtani wymagających rehabilitacji .

 

3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

      Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację   

      zadania wynosi

5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

 

4.      Zasady przyznawania dotacji:

Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

5.      Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 września do 31 grudnia 2007 r.,

a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia      24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

d)     Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.

 

6.      Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)
w terminie do 26 sierpnia 2007 roku.

 

7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

·        zakres rzeczowy zadania,

·        objęcie programem jak największej liczby uczestników,

·        posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,

·        rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,

·        możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

·        odpowiednie kwalifikacje terapeutów i rehabilitantów,

 

8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2006 r. – 0,- zł

2007 r. – 0,- zł

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV/BOP XVIII* w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Beata Andruszkiewicz – telefon (91) 424 5670 , Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Oddział Rejonowy 5000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/07/25, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/02/03 10:24:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/02/03 10:24:31 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/09/21 11:59:36 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2007/07/25 15:30:38 nowa pozycja