Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2010/017
Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do specjalistów włączonych w system przeciwdziałania narkomanii w Gminie Szczecin.
Rodzaj zadania:
Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla lokalnych ekspertów pracujących na rzecz osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych od narkotyków.
Termin składania:
2010/01/14
Data decyzji:
2010/02/05

Część A (jawna) BOP/WE-A/2010/017

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,
poz. 1485),
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).


1. Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do specjalistów włączonych w system przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Szczecin.

2. Rodzaj zadania:
Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla lokalnych ekspertów pracujących na rzecz osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych od narkotyków.

Celem zadania jest:
a) podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym,
b) podniesienie poziomu wiedzy nt. obowiązującego ustawodawstwa (prawo: międzynarodowe, krajowe i samorządowe) oraz lokalnie dostępnej pomocy,
c) obniżenie poziomu lęku wobec użytkowników narkotyków i zjawiska narkomanii, przejawiającego się w wartościującym stosunku do osób uzależnionych i ich bliskich,
d) integracja środowiska ekspertów różnych dziedzin zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii w Szczecinie,
e) poprawa jakości pomocy eksperckiej świadczonej zagrożonym narkomanią, uzależnionym oraz ich bliskim.
Adresatami zadania są: pracownicy socjalni, kuratorzy zawodowi, liderzy grup samopomocowych, lokalni aktywiści m.in. zrzeszeni w organizacjach pozarządowych oraz inni związani z systemem świadczenia pomocy zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym oraz ich rodzinom, dziennikarze, pracownicy organów ścigania.


W/w cele oferenci winni realizować z wykorzystaniem następujących form:
a) szkolenia,
b) konferencje,
c) warsztaty,
d) treningi,
e) zakup lub/ i opracowanie materiałów dydaktycznych,
f) zakup materiałów biurowych niezbędnych do wykonania zadania.


3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2010:
Maksymalna łączna wysokość środków gminy przeznaczona na realizację zadania wynosi 80 000,- zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100)
i pochodzi ze środków w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta na 2010 rok oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok innych kwot na realizację zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

Zasady przyznawania dotacji:
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485), art.15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres: od dnia podpisania umowy
do 31.12.2010 r.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Organizacją,
d) dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie (wsparcie) prowadzenia działalności
z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez podmiot, którego oferta spełniać będzie warunki postępowania konkursowego, zostanie przyjęta do realizacji jako odpowiadająca potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom uzależnień oraz zostanie najwyżej oceniona wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
e) proponowane zadanie winno mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu,
f) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Gminy na:
a) wynagrodzenie szkoleniowców w formie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają,
c) organizację konferencji, szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych uwzględniającą: wynajem sal, zakwaterowanie i wyżywienie, koszt materiałów konferencyjnych/ szkoleniowych,
d) transport uczestników.

Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną
po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) zakres programowy oferty,
c) kosztorys, tj. adekwatność zaplanowanych wydatków do przewidzianych rezultatów,
d) skala oddziaływania, tj. liczba beneficjentów, ilość godzin szkoleniowych, kwalifikacje szkoleniowców,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
f) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

Dodatkowo oferta powinna zawierać:
a) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność,
d) kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
e) w zakresie informacji o posiadanych zasobach - informację o kwalifikacjach
i afiliacjach kadry szkolącej.


Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,
ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.
3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W roku 2008 zadanie nie było realizowane.
W roku 2009 zadanie jest realizowane przez następujących wykonawców:
- Stowarzyszenie „Monar” w Szczecinie, w kwocie 76 030,- zł
- Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, w kwocie 25 000,- zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte”, w kwocie 20 000,- zł.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 4245 105, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 4245 667, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pani Wioletta Engel-Araźna – telefon (91) 4245 114. Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR" 45000.00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego "STRICTE" 10000.00
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" 25000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/12/07, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2012/11/09 13:22:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:22:21 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:29:43 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/02/18 13:28:44 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/02/05 11:35:46 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/12/07 10:47:54 nowa pozycja