Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75593989

Aktualna strona: 355729

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/SD/2008/041
Nazwa zadania:Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
Rodzaj zadania:Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.
Termin składania ofert:2008/05/05

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), przy czym Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty przy rozdziale w/m środków. Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2008 roku.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

a) Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania organizacji, której oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,
b) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje organizacja,
c) Proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji,
d) Organizacja może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 50% całkowitych kosztów zadania,
e) Rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji,
f) Dotacje nie będą przyznane na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów projektów,
g) Preferowane będą organizacje, które do tej pory nie korzystały z tej formy wsparcia Miasta (Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a organizacją.
d) Wydatki poniesione przez organizację na realizację zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane.
e) Umowy zawarte zostaną z podmiotami, które przedstawią pisemne potwierdzenie zapewnienia środków zewnętrznych na realizację zadań (potwierdzenie może być dostarczone po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert).

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2007 rok - 250 000 zł Nazwa realizatora zadania:
- Fundacja Balet – 75 000 zł
- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Szczecinie – 2 875 zł, 11 930 zł
2008 rok – 200 000 zł Nazwa realizatora zadania: w 2008 roku zadanie takie nie było realizowane.

W sytuacji, gdy pierwszy konkurs nie doprowadzi do rozstrzygnięcia skutkującego rozdziałem kwoty 200 000 zł na organizacji, Prezydent Miasta Szczecin niezwłocznie po podpisaniu Oświadczenia Woli w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ogłosi nowy konkurs na te same zadania.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu
7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Sylwia Dymkowska – telefon
91) 424 50 98, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.


Data decyzji:2008/06/23
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin