Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SD/2008/051
Nazwa zadania:
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2008 roku
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Termin składania:
2008/06/20
Data decyzji:
2008/07/03

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz 
z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.


Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:


1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2008 roku.

2. Rodzaj zadania:Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie: a) Półkolonii wypoczynkowych organizowanych w miejscu zamieszkania dla dzieci ze szkół Miasta Szczecin.b) Kolonii wypoczynkowych, obozów wędrownych, turystyczno- krajoznawczych, sportowych, organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej Miasta Szczecin.


3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 142 000 zł. (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące złotych), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego zadania.


4. Zasady przyznawania dotacji:Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)a) Dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży dla organizacji pozarządowych, oferty spełniające warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji i ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,b) Złożenie oferty na realizację zadania, nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje Oferent, wysokość dotacji oprócz kryteriów zawartych w pkt. 7 jest uzależniona od liczby uczestników wypoczynku i czasu trwania,c) Dotacje zostaną przyznane na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert,Stawka dzienna dofinansowania uczestników danej formy wypoczynku wynosi:- półkolonie w miejscu zamieszkania - 10 zł,- kolonie wypoczynkowe, obozy wędrowne, turystyczno-krajoznawcze – 12 złKomisja zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dzieci i młodzieży objętych dofinansowaniem w stosunku do przedłożonej oferty.Ilość dzieci i młodzieży objętych dofinansowaniem uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy Miasta Szczecin.Rozpatrywane będą oferty skierowane wyłącznie na cele i potrzeby dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasta Szczecin.


5. Termin i warunki realizacji zadania:Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01.07.2008 roku do 31.08.2008 roku,a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.d) jednym z celów statutowych oferenta musi być organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,e) organizatorzy muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).Oferta powinna zawierać:1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji zawierający opis i harmonogram planowanego działania,2.Termin i miejsce realizacji zadania, z uwzględnieniem precyzyjnego opisu warunków pobytu tj. bazy noclegowej, organizacji i jakości posiłków, warunków sanitarnych obiektów kolonijnych oraz atrakcji przewidzianych w programie kulturalno-oświatowy, turystyczno-rekreacyjnym i sportowym, 1. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.2. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę.3. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych własnych, a także uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.4. Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na następujące zadania:a) wyżywienie uczestników,b) koszty realizacji programu,Do oferty należy dołączyć dodatkowo następujące dokumenty:1. Program półkolonii, kolonii, obozu,2. Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje kierownika placówki wypoczynku,3. Listę uczestników wypoczynku zawierającą wiek, miejsca zamieszkania, szkołę4. Potwierdzenie zgłoszenia placówki wypoczynku do Kuratora Oświaty.Warunkiem podpisania umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Oferentem będzie dostarczenie - zaświadczenia o wpisie do ewidencji Kuratora Oświaty.

6. Termin składania ofert:Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.


7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

1. Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,

2. Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i przedmiotu działalności.

3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

4. Załączenie oświadczenia podpisanego przez osoby umocowane o zabezpieczeniu min. 20% własnych lub pozyskanych środków finansowych.

5. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:1

) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań,

2) atrakcyjność proponowanego do realizacji programu, różnorodność proponowanych form wypoczynku, zawarte elementy poznawcze, edukacyjne, rekreacyjne, sportowe,

3) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (wydatki na program, wyżywienie, ilość uczestników, czas trwania),

4) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

5) atrakcyjność miejsca pobytu dzieci ( położenie obiektu, warunki bytowe w tym baza sportowo-rekreacyjna).

6) rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczenia dotacji w roku poprzednim.


8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:W roku 2007 w ramach otwartego konkursu ofert pt. „ Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej” dofinansowano realizację zadania przez n/w organizacje.

ZHP Komenda Hufca Szczecin-Dąbie - 21 075,-zł

ZHP Komenda Hufca Szczecin-Pogodno - 15 086,-zł

Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże” - 2 500,-zł

TPD, Zachodniopomorski Oddział Regionalny - 32 076,-zł

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży - 2 257,-zł

ZHP Chorągiew Zachodnio-Pomorska - 10 185,-zł

ZHP Komenda Hufca Szczecin - 26 334,-zł

Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego pw. Św. Józefa - 24 150,-zł

Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci - 1 197,- zł

Akcja Katolicka Oddział Szczecin - 2 100,- zł UKS Błękitna - 2 340,- zł

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Gryf” - 2 700,- zł

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337K, telefon 091 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.plOsobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami są Pan Grzegorz Janowski telefon 091 424 56 59 oraz Pan Piotr Spunda tel. 091 424 51 68 z Wydziału Oświaty.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczecin Dąbie 1836.00
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczecin Dąbie 6528.00
Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny pw. św. Józefa 13300.00
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna" 1440.00
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczecin Dąbie 6480.00
Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji Oddz. Terenowy nr 23 3000.00
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP 27056.00
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin Pogodno 6156.00
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczecin Dąbie 2808.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 42000.00
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczecin 19776.00
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin Pogodno 2160.00
Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów Oddz. Zachodniopomorski 3450.00
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 2000.00
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczecin Dąbie 1560.00
Salezjańskie Stowarzyszenie Młodzieży 2450.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/05/21, odpowiedzialny/a: Sylwia Dymkowska, wprowadził/a: Katarzyna Szlachta, dnia: 2009/04/15 10:32:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Szlachta 2009/04/15 10:32:01 modyfikacja wartości
Sylwia Dymkowska 2008/05/21 14:32:42 nowa pozycja