Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2008/009
Nazwa zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Termin składania:
2008/02/07
Data decyzji:
2008/03/20

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie :
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 624 000,- zł. (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) prowadzą szkolenie, nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki – udokumentować,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Szczecina,
d) zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
e) posiadają doświadczenie w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu – udokumentować.
Konkurs nie dotyczy Uczniowskich Klubów Sportowych.

Do oferty należy dołączyć aktualną ankietę dotyczącą działalności klubu potwierdzoną przez Wojewódzki Związek Sportowy (zachodniopomorskie związki sportowe) w zakresie zawodników zgłoszonych do Związku (wzór ankiety w załączeniu),

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, ilość zawodników w tym zgłoszonych
w okręgowym związku sportowym, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika),
d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2006 rok 643 750 ,- zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki
2007 rok 829 500 ,- zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Barbara Nowakowska – telefon (91) 424 56 48, Wydział Sportu i Turystyki.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Osiedlowy Klub Sportowy "Jeziorak" 35000.00
Osiedlowy Klub Rekreacyjno-Sportowy DWUDZIESTKA-GUMIEŃCE 0.00
Miejski Klub Sportowy "Pogoń'04" Szczecin 32000.00
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko GRYF 28000.00
Stowarzyszenie Sportowe Osiedlowy Klub Sportowy PRAWOBRZEŻE 6000.00
Szczeciński Klub Bokserski SZTORM 15000.00
Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" 0.00
Ludowy Klub Sportowy OLIMPIC 3000.00
Osiedlowy Klub Sportowy ISKIERKA 54000.00
Jacht Klub Harcerskiego Ośrodka Morskiego 30000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin-Skolwin 66000.00
Stowarzyszenie Klub Karate BUSHIKAN 7000.00
Akademicki Klub Karate AZS SHOGUN 15000.00
Klub Koszykówki AZS SZCZECIN 0.00
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko ŚLIZG 22000.00
Klub Sportowy POGOŃ SZCZECIN NOWA 10000.00
Szczeciński Klub Sportowy CZARNI 7000.00
Klub Sportowy " Morze-Bałtyk" 20000.00
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Muay Thai Nak Muay 7000.00
Osiedlowy Klub Sportowy Vielgowia Szczecin 36000.00
Klub Sportowy "Alkon" 27000.00
Szczecińskie Towarzystwo Koszykówki WILKI MORSKIE 0.00
Klub Sportowy "Hutnik Eko-Tras" 66000.00
Klub Biegacza MARATOŃCZYK TEAM 15000.00
Klub Sportowy POGOŃ HANDBALL 28000.00
Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego 95000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/01/07, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2009/03/05 13:40:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2009/03/05 13:40:04 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/03/26 13:51:05 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/01/07 13:55:52 nowa pozycja