Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/KG/2006/028
Nazwa zadania:
Organizacja i przeprowadzenie Spotkań Trzeźwiejących Alkoholików w Licheniu
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych
Termin składania:
2006/07/04
Data decyzji:
2006/07/19

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)      Ustawą z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) 
3)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
1.   Nazwa zadania:
Organizacja i przeprowadzenie Spotkań Trzeźwiejących Alkoholików w Licheniu
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.
 
2.  Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym  skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych
 
Celem zadania jest:
a)      zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
b)      udzielanie wsparcia uzależnionym od alkoholu zachowującym abstynencję po terapii odwykowej lub/ i uczestnikom ruchu Anonimowych Alkoholików,
c)      edukacja i praktyka trzeźwościowa wraz z rozwojem duchowości beneficjentów zadania
d)      ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu i innych psychoaktywów.
 
Adresatami zadania są: bezdomni uzależnieni od alkoholu pozostający w trzeźwości
 
3.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi
2 700,- zł.
(słownie złotych: dwa tysiące siedemset 00/100) i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.   
Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego zadania. 
 
4.   Zasady przyznawania dotacji:
zgodnie z art. 4’ ust. 3 Ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002, Nr 147, poz.123 z późn. zm.), art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a)      dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b)      złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom  nie gwarantuje  przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.
 
5.   Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 25.07.2006 r. do 04.08.2006 r.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem
            oraz:
e) zadania powinny być zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 123 z późn. zm.),
f) oferta winna mieć określoną liczbę uczestników,
g) zapewniać beneficjentom uczestnictwo w spotkaniach trzeźwiejących alkoholików.
 
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie i zawierać:
1.      szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania publicznego zawierający opis i harmonogram planowanego działania,
2.      informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
3.      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4.      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,
5.      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6.      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
1.      harmonogram i opis przewidzianych aktywności oraz planowane do osiągnięcia efekty,
2.      krótką charakterystykę środowiska lokalnego (diagnoza społeczna) z którego wyłonieni zostaną adresaci zadania – bezdomni alkoholicy zachowujący trzeźwość.
 
6.   Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 (sala 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
7.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1.      Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2.      Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
3.      Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
4.      Podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem.
5. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
 
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
 
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a)      możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b)      przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)      zakres programowy oferty,
d)      opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia efekty,
e)      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 
8.   Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
W roku 2005 w ramach otwartego konkursu ofert pt. „Udział w Spotkaniach Trzeźwościowych Alkoholików połączonych z Warsztatami Terapeutycznymi w Myśliborzu”    sfinansowano Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w kwocie 1 540,- zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset czterdzieści 00/100).
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Koperty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/  e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas - telefon 4245 667; adres e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 2400.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/06/05, odpowiedzialny/a: Katarzyna Gurdała, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 10:51:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 10:51:22 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2006/08/01 09:27:43 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2006/06/05 09:13:55 nowa pozycja