Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2007/023
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja całorocznego programu działań kulturotwórczych i artystycznych.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało na organizacji imprez kulturalnych i wydarzeń artystycznych także stałych i cyklicznych o randze międzynarodowej mających na celu wymianę kulturalną, zwłaszcza w dziedzinie muzyki jazzowej i sztuk performance.
Termin składania:
2007/02/12
Data decyzji:
2007/02/14

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
1.      Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja całorocznego programu działań kulturotwórczych i artystycznych.
 
2.      Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało na organizacji imprez kulturalnych i wydarzeń artystycznych także stałych i cyklicznych o randze międzynarodowej mających na celu wymianę kulturalną, zwłaszcza w dziedzinie muzyki jazzowej i sztuk performance.
 
3.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
       Zgodnie z projektem budżetu Miasta Szczecin na rok 2007 maksymalna łączna wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację tego zadania wyniesie 170 000,- zł  (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do podziału, w tym na część zadania dotyczącą muzyki jazzowej - 100 000 zł, w dziedzinie sztuk performance 70 000 zł.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2007 innych kwot na realizację tego zadania, wysokość dofinansowania dla podmiotów objętych dotacją ulegnie proporcjonalnej zmianie.
Za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.
 
4.  Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego           i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
-         Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania jednemu podmiotowi lub kilku podmiotom, których oferty uznane zostaną za najkorzystniejsze,
-         złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot,
-         proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu, (wymagane jest dołączenie aktualnego statutu do oferty),
-         podmiot może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów zadania,
-         przyznanie środków finansowych warunkuje rozliczenie poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową minął przed przystąpieniem podmiotu do otwartego konkursu ofert (wymagane jest dołączenie do oferty odpowiedniego oświadczenia podmiotu w tej sprawie).
 
 
 
 
5.   Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01.01.2007 do 31.12.2007. 
a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia      24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.),
b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późn. zm. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem,
d)      wydatki poniesione przez podmiot na realizację zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane,
e)      dotacja nie może pokryć deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów,
f)        koszty administracyjne poniesione w trakcie realizacji zadania mogą stanowić nie więcej niż 10 % otrzymanej dotacji,
g)      koszty, które w szczególności nie mogą być poniesione z dotacji:
-         zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,
-         zakupy gruntów lub innych nieruchomości,
-         działania, których celem jest dalsze przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych,
-         przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
-         tworzenie funduszy kapitałowych,
-         budowa, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów. 
 
6.   Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
7.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli, a następnie zawierane są z podmiotami wyłonionymi w Konkursie umowy na realizację zadania publicznego.
Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.     
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1)      możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3)      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4)      wartość merytoryczna oferty,
5)      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.
 
 
 
 
 
8.  Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2005 rok             50 000 zł                      Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa
                        50 000 zł                      Stowarzyszenie Officyna
2006 rok            40 000 zł (łącznie)            Stowarzyszenie Officyna
                        90 000 zł (łącznie)             Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne, dostarczone po terminie lub nie spełniające warunków konkursu nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta  Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Małgorzata Łogisz – telefon 424 50 83, Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie OFFICYNA 70000.00
Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa 100000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2007/01/11, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/01/22 07:59:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2008/01/22 07:59:36 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/02/19 15:09:35 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/01/11 13:19:06 nowa pozycja