Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
30/2004
Nazwa zadania:
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Rodzaj zadania:
Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży szkolnej Miasta Szczecina zorganizowany poza miejscem zamieszkania w roku 2005
Termin składania:
2004/12/31
Data decyzji:
2005/02/03

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
og³asza otwarty konkurs ofert na:
 
Realizacjadania publicznego w zakresie dzia³atycz¹cych krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m³odzie¿y
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie / powierzenie wykonania zadania publicznego, bcego zadaniem w³asnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
1.      Nazwa zadania:  Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i m³odzie¿y.
 
Zadanie kierowane jest do organizacji pozarz¹dowych, jednostek organizacyjnych na podstawie przepiszia³u II rozdzia³u 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), realizuj¹cych dzia³ania na rzecz dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na sfinansowanie kolonii lub obozrganizowanych w Polsce dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej Miasta Szczecina na terenie:
 
I.                    Miejscowoœci wypoczynkowej po³o¿onej w gh.
II.                 Miejscowoœci wypoczynkowej po³o¿onej nad morzem. 
 
2. Rodzaj zadania: Wypoczynek zimowy dzieci i m³odzie¿y szkolnej Miasta Szczecina zorganizowany poza miejscem zamieszkania w roku 2005.
 
 
3.      Wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacjadania:
I    wynosi  9 350 z³. (s³ownie: dziewitysi trzysta piziesi¹t z³otych 00/100).
II   wynosi  9 350 z³. (s³ownie: dziewitysi trzysta piziesi¹t z³otych 00/100).
 
4.      Zasady przyznawania dotacji:
·        Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o kt mowa w og³oszeniu konkursowym.
·        Oferent sk³ada ofertraz z wymaganymi za³¹cznikami, ofertale¿y wype³nibsp;   czytelnie.
·        Z³o¿enie oferty o dotacjie gwarantuje przyznania œrodk wysokoœci , o ktnbsp;   wystje Oferent. Wysokoœotacji jest uzale¿niona od liczby uczestnikbjch    zadaniem. 
·        Szczege i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania reguluje umowa   zawarta pomiy Gmin¹ Miasto Szczecin a Oferentem.
·        Dotacja zostanie przyznana na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty.
·        Prawa i obowi¹zki dotycz¹ce realizacji zadania nie mog¹ byrzenoszone na inne   podmioty b¹dŸ jednostki.
    
 
5.      Termin i warunki realizacji zadania:   14.02.-27.02.2005 r.,
 
·        Zadanie musi byrealizowane zgodnie z zawart¹ umow¹.
·        Jednym z celtatutowych Oferenta musi byrganizacja wypoczynku dzieci                 i m³odzie¿y.
·        Organizator wypoczynku musi spe³niaymogi okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunkakie musz¹ spe³niarganizatorzy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz.U. Nr 12, poz. 67 z p zm.)
·        Zadanie powinno obj¹ak najwiz¹ iloœczestnik/FONT>
·        Wypoczynek nale¿y zorganizowa miejscowoœciach turystycznie atrakcyjnych na terenie kraju.
 
Do oferty nale¿y do³¹czy/FONT>
1.      szczegy zakres rzeczowy zadania,
2.      termin i miejsce jego realizacji,
3.      kalkulacje przewidywanych kosztealizacji zadania,
4.      informacje o wczeœniejszej dzia³alnoœci Oferenta w zakresie, kto dotyczy zadanie,
5.      informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj¹cych wykonanie zadania, w tym o wysokoœci œrodkinansowych uzyskanych na realizacjanego zadania z innych Ÿr, deklaracje o zamiarze odp³atnego lub nieodp³atnego wykonania zadania,
6.      program kolonii, obozu,
7.      planowan¹ liczbczestnikolonii, obozu,
8.      zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce kwalifikacje kierownika plac wypoczynku,
9.      listczestnikolonii, obozu,
10.  zaœwiadczenie o zg³oszeniu plac wypoczynku  wydane przez  Kuratora Oœwiaty.
Lista uczestnikolonii, obozu oraz Zaœwiadczenie wymienione w pkt. 10 b warunkiem przekazania œrodka wypoczynek oraz b stanowi³y za³¹cznik do umowy zawartej pomiy Gmin¹ Miasto Szczecin a Oferentem.
 
 
6.      Termin sk³adania ofert:
Oferty nale¿y sk³ada nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2004
7.      Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
 
Odrzuceniu podlegaj¹ oferty:
a)      nie spe³niaj¹ce wymogkreœlonych w pkt. 5,
b)      z³o¿one na drukach innych ni¿ wskazane w niniejszym og³oszeniu,
c)      niekompletne,
d)      z³o¿one po terminie,
e)      z³o¿one przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym og³oszeniem do wzia udzia³u w konkursie,
f)        nie dotycz¹ce pod wzglm merytorycznym zadakazanych w og³oszeniu
 
      Oferty b oceniane wed³ug nastj¹cych kryteri/U>
a)        zakres rzeczowy zadania,
b)        obje programem jak najwizej iloœci uczestnik/FONT>
c)        posiadanie przez zleceniobiorcoœwiadczenia w zakresie organizacji wypoczynku,
d)        rodzaj i celowoœlanowanych kosztw tym wielkoœ celowoœnioskowanej dotacji,
e)        mo¿liwoœealizacji zadania przez podmiot sk³adaj¹cy ofertposiadane zasoby rzeczowe (baza, sprz obiekty sportowe) oraz kadrowe,
f)     rzetelnoœykonania zadania i terminowoœozliczenia dotacji w roku poprzednim.
 
8.      Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami, ze szczegm uwzglieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowym, podmiotom, o kth mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
2004r. –  42 770 z³
2003r. –    1 340 z³
 
W konkursie mog¹ uczestniczyymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
 
Wzferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotycz¹ce Konkursu doste s¹ w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych Urz Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pok68, telefon 424 50 96 lub 424 51 05 www.szzczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osob¹ uprawnion¹ do kontakt Podmiotami jest Pani Gra¿yna Stempi tel. 42-45-165, Wydzia³ Oœwiaty i Kultury Fizycznej.
 
Postwanie bie prowadzone zgodnie z:
1)   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2)   Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
 
 
 
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy Inwalidów "START" 1875.00
Towarzystwo Salezjańskie przy ul. Ku Słońcu 124 920.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2004/12/01, odpowiedzialny/a: Agnieszka Lemańska, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 13:49:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 13:49:42 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/25 10:33:34 modyfikacja wartości