Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
02/2005
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji
Rodzaj zadania:
Przygotowanie i realizacja imprezy „Kaziuki 2005” w Szczecinie oraz turnieju integracyjnego z historii literatury dla młodzieży polskiej i polonijnej
Termin składania:
2005/02/20
Data decyzji:
2005/03/04

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

og³asza otwarty konkurs ofert na:

Realizacjadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury , sztuki oraz ochrony dkultury i tradycji.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, bcego zadaniem w³asnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie
1. Nazwa zadania:. upowszechnianie kultury , sztuki oraz ochrony dkultury i tradycji.
2. Rodzaj zadania: przygotowanie i realizacja imprezy „Kaziuki ‘2005” w Szczecinie oraz turnieju integracyjnego z historii literatury dla m³odzie¿y polskiej i polonijnej.
3. Wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacjadania: 12.000 z³. ( s³ownie: dwanaœcie tysi z³otych)
4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poni¿szymi kryteriami:
a) zamiar realizacji zadania adresowanego do mieszka Szczecina
b) prowadzenie dzia³alnoœci statutowej w dziedzinie objj konkursem,
c) dysponowanie odpowiednio wyszkolon¹ kadr¹ do realizacji zadania
d) posiadanie doœwiadczenia niezbego do realizacji zadania bcego przedmiotem konkursu.
5. Termin realizacji zadania: 1-5 marzec 2005 rok.
6. Termin sk³adania ofert: do 20 lutego 2004 roku.
7. Termin, tryb i kryteria (inne ni¿ opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a) merytoryczna wartoœferty w tym zgodnoœ polityk¹ miasta w zakresie kultury
b) mo¿liwoœealizacji zadania przez podmiot przedstawiaj¹cy ofertwalifikacje, uprawnienia i doœwiadczenie realizatorosi¹gnia, udzia³ we wspwodnictwie).
c) ocena kalkulacji kosztealizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
d) zakres finansowania zadania z innych Ÿr ni¿ bud¿et Miasta w tym wielkoœrodk³asnych.
e) dotychczasowa wspaca z lokalnym samorz¹dem, opinie i rekomendacje
f) dotychczasowa wspaca – wiarygodnoœ(rzetelnoœ terminowoœozlicze

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami, ze szczegm uwzglieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowych, podmiotom, o kth mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2004 rok – 5.000 z³. nazwa realizatora zadania : Stowarzyszenie Przyjaciilna, Ziemi Wileej, Nowogriej i Polesia „ŒwiteŸ”
2003 rok – 5.000 z³. nazwa realizatora zadania : Stowarzyszenie Przyjaciilna, Ziemi Wileej, Nowogriej i Polesia „ŒwiteŸ”
W konkursie mog¹ uczestniczyymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotycz¹ce Konkursu doste s¹ w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych Urz Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pok68C, telefon 424 51 05, www.szzczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osob¹ uprawnion¹ do kontakt Podmiotami jest Joanna Kozakowska – telefon 4245 657, Wydzia³ Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

Postwanie bie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2) Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891).Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia "ŚWITEŹ"" 12000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/01/25, odpowiedzialny/a: Agnieszka Lemańska, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 13:48:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 13:48:04 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/24 14:49:44 modyfikacja wartości