Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SD/2007/052
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych określonych w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w częsci ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.
Termin składania:
2007/08/12
Data decyzji:
2007/09/19

                      PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadań publicznych określonych
w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadań publicznych, będących zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
1.      Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych. g
 
2.      Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.
 
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty przy rozdziale w/m środków.
Środki muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2007 roku.
 
 
4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
-          Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania organizacji, której oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,
-          złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje organizacja,
-          proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji,
-          organizacja może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 50% całkowitych kosztów zadania,
-          rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji.


5.   Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres począwszy od dnia podpisania umowy do
31 grudnia 2007 roku.
a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.), które przedłożą aplikację do funduszu UE i decyzję o przyznaniu środków,
b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późn. zm. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a organizacją,
d)      wydatki poniesione przez organizację na realizację zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane,
e)      umowy zawarte zostaną z podmiotami, które przedstawią pisemne potwierdzenie zapewnienia środków zewnętrznych na realizację zadań (potwierdzenie może być dostarczone po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert).
 
6.   Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
7.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli, a następnie zawierane są z organizacjami wyłonionymi w Konkursie umowy na realizację zadania publicznego.
Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.     
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1)      możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3)      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
W 2006 rok w Otwartym Konkursie Ofert BOP/ID/2006/044 wyłoniono następujące podmioty ,którym przyznano dofinansowanie w wysokości:
Stowarzyszenie Teatr KANA -   33.267,44 zł oraz 39.001,00 zł
Stowarzyszenie Wspierania, Opieki i Rozwoju Społecznego POMOST – 13.200,00 zł oraz 14.950,00 zł.
 
W sytuacji, gdy pierwszy konkurs nie doprowadzi do rozstrzygnięcia skutkującego rozdziałem kwoty 250.000 zł. na organizacje, Prezydent Miasta Szczecin dzień po podpisaniu Oświadczenia Woli w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ogłosi nowy konkurs na te same zadania.
 
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon 091 424 5105, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Sylwia Dymkowska w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych – telefon 091 424 50 97.


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 2875.00
Fundacja Balet 75000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/07/09, odpowiedzialny/a: Sylwia Dymkowska, wprowadził/a: Katarzyna Szlachta, dnia: 2009/04/15 10:25:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Szlachta 2009/04/15 10:25:08 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/09/19 14:22:14 modyfikacja wartości
Joanna Kunstman 2007/07/09 16:47:28 nowa pozycja