Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2007/022
Nazwa zadania:
Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży: udział w międzynarodowych zawodach sportowych.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Termin składania:
2007/02/23
Data decyzji:
2007/03/19

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży: udział w międzynarodowych zawodach sportowych.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
20 000,- zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży reprezentujących Miasto Szczecin w międzynarodowych zawodach sportowych,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Szczecina,
d) udokumentują zaproszenie do udziału w zawodach lub kwalifikację do zawodów przez Polski Związek Sportowy oraz przedłożą program zawodów (opis imprezy).

Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w okresie od lutego do czerwca 2007 r.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” w terminie do 23 lutego 2007 roku.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania),
e) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
f) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
9.
2006 rok 10 000,- zł
KS Morze-Bałtyk
KS Łącznościowiec
OKS Świt
2007 rok 0,- zł

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Barbara Nowakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu, telefon (91) 424 51 75.
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy "Olimpic" 0.00
Klub Karate "Bodaikan" 4000.00
Klub Sportowy "Piast" 2000.00
Miejski Klub Pływacki 2000.00
Osiedlowy Klub Sportowy Świt Szczecin - Skolwin 4000.00
Miejski Klub Pływacki 4000.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 2000.00
Miejski Klub Pływacki 2000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/01/19, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/05/11 10:36:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/05/11 10:36:29 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/01/19 13:22:35 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/01/19 12:52:33 nowa pozycja