Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/045
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:
rodzaje zadań opisane w treści konkursu
Termin składania:
2005/10/21
Data decyzji:
2005/11/02

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej          i sportu
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
1.      Nazwa zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 
2.      Rodzaj zadania: organizacja imprez sportowych:
 
Zadanie 1 - Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików z okazji "Dnia Niepodległości"
8.000,- złotych brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
 
Zadanie 2 - Grand Prix Polski w pływaniu
15.000,- złotych brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 
Zadanie 3 - Puchar Ziem Północnych Turniej Szermierczy we floretach
10.000,- złotych brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 
Zadanie 4 - Puchar Polski Seniorek w zapasach kobiet
15.000,- złotych brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 
Zadanie 5 - VI Międzynarodowy Turniej Bokserski "Gryf Szczeciński"
25.000,- złotych brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
 
Zadanie 6 - Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt
10.000,- złotych brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 
Zadanie 7 - Cykl Biegów Przełajowych "Grand Prix Szczecina"
3.500,- złotych brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
 
Zadanie 8 - Bieg Mikołajkowy OPEN
5.000,- złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 
3.      Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 91.500,- zł.
(słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100).
 
Proponowane kwoty mogą ulec zmianie. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.
 
4.      Zasady przyznawania dotacji zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:
a)       podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
b)      zapewnią wysoki poziom sportowy, bezpieczeństwo uczestników i widzów w trakcie imprezy oraz prowadzenie jej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (przedłożą pisemną informację),
c)       zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
d)      posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu (udokumentują poprzednią organizację imprez – protokół końcowy z organizowanych imprez, wycinki prasowe itp.),
e)       posiadają referencje związków sportowych na realizację podobnych imprez sportowych (w przypadku organizacji imprez międzynarodowych),
f)        udokumentują współpracę z klubami zagranicznymi w tych dyscyplinach (w przypadku organizacji imprez międzynarodowych),
g)       zapewnią atrakcyjność imprez dla widzów i uczestników (propozycje programowe lub towarzyszące),
h)       przedstawią program imprezy oraz opiszą działania związane z promocją Miasta Szczecin.
 
5.      Termin realizacji zadania: październik - grudzień 2005 roku.
 
6.      Termin składania ofert: podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają oferty realizacji zadania (odrębne na każde zadanie) w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie  do 21 października 2005 roku.
      Do ofert należy dołączyć wymagane załączniki zgodnie z pkt. 4 otwartego konkursu ofert oraz:
1)   odpis aktualny lub wyciąg z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania),
2)   aktualny statut (potwierdzony przez organ rejestrowy),
3)   zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania),
4)   zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne albo społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania). W przypadku gdy wnioskodawca nie jest płatnikiem składek ZUS osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu składają w tym zakresie stosowne pisemne oświadczenie,
5)   pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),
6)   pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie,
7)   pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego,
8)   sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników, informację dodatkową).
Oferty sporządzone wadliwie oraz niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 
7. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a/ merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką  miasta w zakresie kultury fizycznej,     b/ możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje kadry przygotowującej imprezę, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowana współpraca z zagranicznymi klubami w dyscyplinach objętych konkursem, atrakcyjność imprezy dla widzów i uczestników, program imprezy),       c/ efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość drużyn lub zawodników),    d/ zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,    e/ dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).                                                                                                                   
7.      Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych  z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2004 rok
Zadanie 1 - Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików z okazji "Dnia Niepodległości".
Zadanie 2 - Grand Prix Polski w pływaniu.
 
Zadanie 3 - Puchar Ziem Północnych Turniej Szermierczy we floretach.
Zadanie 4 - Puchar Polski Seniorek w zapasach kobiet.
Zadanie 5 - VI Międzynarodowy Turniej Bokserski "Gryf Szczeciński".
Zadanie 6 - Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt.
Zadanie 7 - Cykl Biegów Przełajowych "Grand Prix Szczecina".
Zadanie 8 - Bieg Mikołajkowy OPEN.
0,- zł
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 9.220,-  zł
0,- zł
 
0,- zł
Bokserski Klub Sportowy „Sztorm” 20.000,- zł
0,- zł
 
0,- zł
 
0,- zł
 
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Podmiotami są Pani Katarzyna Zgolak – telefon 424 55 39 oraz Pani Barbara Nowakowska – telefon 424 56 48, Wydział Sportu.
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Bokserski Klub Sportowy "Sztorm" - zadanie 5 25000.00
Klub Biegacza "Maratończyk Team" - zadanie 7 3500.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" - zadanie 3 10000.00
Uczniowski Klub Sportowy -47 JUDO-BUSHIDO-MORUS - zadanie 1 8000.00
Miejski Klub Pływacki - zadanie 2 15000.00
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy - zadanie 6 10000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/09/21, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2006/06/30 10:36:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2006/06/30 10:36:24 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/09/27 12:17:05 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/09/21 12:12:58 nowa pozycja