Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2009/079
Nazwa zadania:
Rehabilitacja i integracja społeczna osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym: trzeźwiejących alkoholików, bezdomnych - podopiecznych lokalnych schronisk, ofiar i sprawców przemocy oraz osób przejawiających syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA). Kobiet i mężczyzn.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnienia od alkoholu.
Termin składania:
2009/08/17
Data decyzji:
2009/08/27

Część A (jawna) BOP/WE-A/2009/079

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na

realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.07.70.473),
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U.05.264.2207),
4. Uchwałą Nr XXXII/799/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2009 roku
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

1. Nazwa zadania:
Rehabilitacja i integracja społeczna osób uzależnionych i współuzależnionych
od substancji psychoaktywnych, w tym: trzeźwiejących alkoholików, bezdomnych - podopiecznych lokalnych schronisk, ofiar i sprawców przemocy oraz osób przejawiających syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA). Kobiet i mężczyzn.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom uzależnienia od alkoholu.
Celem zadania jest:
a) przeciwdziałanie nawrotom towarzyszącym uzależnieniu od substancji psychoaktywnych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i udzielanie wsparcia psychospołecznego,
b) ograniczenie szkód: społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych wynikających
z uzależnienia, współuzależnienia i bezdomności,
c) korygowanie zachowań ryzykownych osób uzależnionych
i współuzależnionych oraz bezdomnych,
d) przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez zaangażowanie osób zachowujących się dysfunkcyjnie w działalność kulturalno-oświatową
i społeczną na rzecz bezdomnych i ubogich oraz społeczności lokalnej,
e) rehabilitacja i integracja społeczna osób wykluczonych społecznie,
f) poprawa jakości życia beneficjentów niniejszego zadania polegająca m.in.
na wzbudzaniu i pielęgnowaniu ich zainteresowań i pasji,
g) monitorowanie programu wychodzenia z bezdomności realizowanego
na terenie Szczecina z uwzględnieniem gromadzenia danych ilościowych
i jakościowych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2009:
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 30 000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) i pochodzi
ze środków w rozdziale 85154 tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym
za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art.
15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873
z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte
do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione
wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, uznaną za odpowiadającą lokalnym potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873
z późn. zm.),
d) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

5. Termin i warunki wykonania zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy
do 30.11.2009 r.
Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na bieżącą działalność klubu, w tym na:
a) transport,
b) noclegi i wyżywienie,
c) materiały biurowe i dydaktyczne,
d) wynagrodzenia prelegentów, trenerów i innych prowadzących zajęcia,
e) koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się oferent ubiega.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.) i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,


e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych),
f) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,
dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
a) harmonogram i opis zaplanowanych działań oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
w zakresie informacji o posiadanych zasobach:
a) informację o kwalifikacjach kadry realizatorów.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie
do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu
i prowadzonej przez niego działalności,
3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
4. podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem.

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty,


d) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,
ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

W latach 2008-2009 zadanie nie było realizowane.

Uwaga! Oferty, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione w ciągu
7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 4245 114, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 4245 667, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 19260.00
Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "RAZEM" 10740.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/07/17, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 10:04:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 10:04:51 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:20:59 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/03/31 12:46:21 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/08/27 13:09:56 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/07/21 11:21:28 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/07/17 11:34:29 nowa pozycja