Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/035
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, udział w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia.
Termin składania:
2005/07/15
Data decyzji:
2005/08/04

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej   i sportu

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

 

1.      Nazwa zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

2.      Rodzaj zadania: szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, udział w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia.

 

3.      Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 282 000,- zł.
(słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

 

Proponowana kwota może ulec zmianie.

 

Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.

 

4.      Zasady przyznawania dotacji zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:

a)        uczestnikami konkursu mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,

b)        w konkursie nie mogą brać udziału uczniowskie kluby sportowe oraz organizacje, które mają podpisaną umowę z Gminą Miasto Szczecin na realizację ww. zadania,

c)        zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży, mieszkańców Szczecina,

d)        prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

e)        zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,

f)          posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem   konkursu (udokumentować),

g)        złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent,

h)        szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem.

 

Do ofert należy dołączyć wymagane załączniki zgodnie z pkt. 4 otwartego konkursu ofert oraz:

 

1)      odpis aktualny lub wyciąg z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania),

2)      aktualny statut (potwierdzony przez organ rejestrowy),

3)     zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania),

4)     zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne albo społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania). W przypadku gdy wnioskodawca nie jest płatnikiem składek ZUS osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu składają w tym zakresie stosowne pisemne oświadczenie,

5)      pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),

6)      pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie,

7)      pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego,

8)     sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników, informację dodatkową).

 

5.      Termin realizacji zadania: sierpień – grudzień 2005 roku.

 

6.      Termin składania ofert: oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie do 15 lipca 2005 roku.

Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

 

7. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką  miasta w zakresie kultury fizycznej,  

 b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia, ilość uzyskanych punktów we współzawodnictwie sportowym, program szkolenia), 

c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,  w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, zawodników, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika),  

d) zakres finansowania zadania z innych źródeł  niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych, 

e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych     z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2004 rok   3 199 000,- zł 

Nazwa realizatora zadania:  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych

 

 

2005 rok    1 098 000,- zł

Nazwa realizatora zadania:  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych

 

             

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego      w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Leszek Wodnicki – telefon 424 55 39, główny specjalista w Wydziale Sportu.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),

2)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 

Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Osiedlowy Klub Sportowy "Podjuchy" 14000.00
Klub Sportowy "Kaczory" 18000.00
Klub Sportowy "Arkonia" 130000.00
Klub Karate "Samuraj" 19000.00
Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego 28000.00
Szczeciński Klub Tenisowy 41000.00
Klub Sportowy Tae Kwon-Do "Tornado" 32000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/06/15, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/01/19 13:45:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/01/19 13:45:23 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/08/09 08:08:51 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/06/15 13:14:19 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/06/15 12:54:49 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/06/15 12:03:35 nowa pozycja