Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75623847

Aktualna strona: 356106

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/2005/049
Nazwa zadania:działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Rodzaj zadania:szczegóły w treści konkursu - punkt 2
Termin składania ofert:2005/11/17

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizacje zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie.

1. Nazwa zadania: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Zadania kierowane są do organizacji pozarządowych i instytucji realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. Rodzaje zadań:

2.1. Organizacja kolacji wigilijnej dla osób ze stwardnieniem rozsianym,

2.2. Organizacja zabawy sylwestrowej dla osób z zanikiem mięśni,

2.3. Prowadzenie wielotorowych szkoleń i warsztatów terapeutycznych aktywizujących społecznie dzieci i młodzież niepełnosprawną ruchowo oraz ich środowisko w zakresie opieki rodzinnej , szkolnej i medycznej.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań:
 2. 3.1. 2 700 zł. (dwa tysiące siedemset złotych),

  3.2. 3 000 zł. (trzy tysiące złotych),

  3.3. 8 500 zł. (osiem tysięcy pięćset złotych).

 • Zasady przyznawania dotacji:

  1. Dotację na realizację programu otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
  2. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
  3. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.
  4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto

  Szczecin a oferentami.

  1. Termin i warunki realizacji:

  • Dofinansowanie zadania przez Gminę Miasto Szczecin obejmuje okres do 31-12-2005
  • Zadania winny być zrealizowane z zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
  • Zadania należy realizować w taki sposób, aby działaniami wynikającymi z poszczególnych programów, objęta była jak największa liczba uczestników,
  • W takcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:

  • zgodne z przyjętymi programami realizowanie zadań merytorycznych,
  • zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji,
  • prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
  • szczególne i celowe wydatkowanie przyznanych środków.

  Oferent może złożyć:

  • Jedną ofertę na wybrane zadanie,

  1. Termin składania ofert: 17 listopada 2005 roku

 • Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

  Odrzuceniu podlegają oferty:

  1. złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
  2. niekompletne,
  3. złożone po terminie,
  4. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
  5. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie,
  6. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.

  Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

  1. zakres rzeczowy zadania,
  2. objęcie programem jak największej liczby uczestników Miasta Szczecina,
  3. posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
  4. rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
  5. możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę.

  Dotacje nie może być udzielona na:

  1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów z tym związanych,
  2. działalność, która należy do zadań własnych innych jednostek administracji publicznej,
  3. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  4. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
  5. działalność polityczną i religijną.

  1. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

  2004-Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów-5 000 zł.

   

  W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.

  Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon 424 50 96 lub 424 51 05 www.szzczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

  Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pani Beata Andruszkiewicz w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, tel. 424-56-70.

  Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
   (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
   (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

  Data decyzji:2005/11/25

  Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
  Realizator Kwota dotacji
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA   8500.00  
  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego   2700.00  
  Fundusz Pomocy Chorym na Zanik Mięśni   3000.00  
  Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
  © Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin