Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/KSZ/2008/057
Nazwa zadania:
Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Termin składania:
2008/08/05
Data decyzji:
2008/08/28

                                    PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie prowadzenia Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie realizującego następujące zadania:
- organizacja bezpłatnego poradnictwa i doradztwa w zakresie pomocy prawnej dla obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza z grup społecznie marginalizowanych,
- organizacja spotkań podnoszących wiedzę o prawach obywatelskich,
- wydawanie i publikowanie materiałów informacyjnych dotyczących praw obywatelskich,
- prowadzenie bazy instytucji i organizacji do których obywatele mogą zwrócić się o pomoc,
- wspieranie aktywizacji obywateli do korzystania ze swych praw w sferze publicznej.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
a) Dotacja jest przeznaczona na wsparcie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób. Oferty spełniające warunki postępowania konkursowego zostaną przyjęte do realizacji
i ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) Złożenie oferty na realizację zadania nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje Wnioskodawca,
c) Dotacje zostaną przyznane na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert,
d) Jednym z celów statutowych Oferenta musi być prowadzenie poradnictwa prawnego,
e) Oferent może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 95 % całkowitych kosztów zadania,
f) Koszty administracyjne, uwzględnione w preliminarzu realizacji zadania, nie mogą przekroczyć 20 % całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania publicznego,
h) Oferent musi dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania (do oferty należy załączyć kserokopie dyplomów, zaświadczeń etc.).

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 15 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Oferentem,
d) Oferent w okresie realizacji zadania podejmie działania zmierzające do wstąpienia przez
Oferenta do Związku Biur Porad Obywatelskich.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w tym wysokość wkładu własnego organizacji.
4. wcześniejsza współpraca z samorządem,
5. doświadczenie w prowadzeniu objętej zakresem konkursu działalności w przeszłości.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
Nie realizowano.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Sylwia Dymkowska – telefon (91) 424 50 98 oraz Katarzyna Szlachta – telefon (91) 424 51 05, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd okręgowy 60000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2008/07/02, odpowiedzialny/a: Katarzyna Szlachta, wprowadził/a: Katarzyna Szlachta, dnia: 2009/04/15 10:23:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Szlachta 2009/04/15 10:23:14 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/08/28 11:17:04 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2008/07/04 13:30:31 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2008/07/02 11:28:11 nowa pozycja