Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/053
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:
Szkolenie w zakresie sportu wyczynowego, zakup niezbędnego sprzętu sportowego i pomocy naukowych do realizacji celów szkoleniowych przez kluby sportowe prowadzące działalność w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich.
Termin składania:
2005/12/15
Data decyzji:
2005/12/20

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej   i sportu
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
1.      Nazwa zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 
2.      Rodzaj zadania: szkolenie w zakresie sportu wyczynowego, zakup niezbędnego sprzętu sportowego i pomocy naukowych do realizacji celów szkoleniowych przez kluby sportowe prowadzące działalność w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich.
 
3.      Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 34 700,- zł.
(słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych 00/100).
 
Proponowana kwota może ulec zmianie.
 
Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania.
 
4.      Zasady przyznawania dotacji zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:
a)        uczestnikami konkursu mogą być podmioty prowadzące szkolenie w dyscyplinach olimpijskich, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu oraz podmioty będące członkami Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego lub Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych,
b)        prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c)        zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
d)        posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem   konkursu (udokumentować),
e)        złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent,
f)          szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem.
 
Dotacja nie będzie udzielona na :
a)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów z tym związanych,
b)      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,
c)      koszty administracyjne klubu,
d)      sprzęt sportowy i pomoce naukowe o wartości powyżej 3 500,- zł.
 
Do ofert należy dołączyć wymagane załączniki zgodnie z pkt. 4 otwartego konkursu ofert oraz:
 
1)   odpis aktualny lub wyciąg z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania),
2)   aktualny statut (potwierdzony przez organ rejestrowy),
3)   zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania),
4)   zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne albo społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania). W przypadku gdy wnioskodawca nie jest płatnikiem składek ZUS osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu składają w tym zakresie stosowne pisemne oświadczenie,
5)   pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),
6)   pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie,
7)   pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego,
8)   sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników, informację dodatkową).
 
5.      Termin realizacji zadania: grudzień 2005 roku.
 
6.      Termin składania ofert: oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin: do 15 grudnia 2005 roku.
Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
7. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką  miasta w zakresie kultury fizycznej,  
 b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),                                                                                       
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, zawodników, koszty szkolenia ),                                                                                               
d) zakres finansowania zadania z innych źródeł  niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,                                                                                                                                             
 e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).                                                                                                                  
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych     z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2004 rok         3 199 000,- zł 
Nazwa realizatora zadania:  Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu
 
 
2005 rok                       0,- zł
 
 
             
 
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta     Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Leszek Wodnicki – telefon 424 55 39, główny specjalista w Wydziale Sportu.
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy          o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Miejski Klub Pływacki 1500.00
Miejski Klub Lekkoatletyczny 2000.00
Klub Sportowy "Kaczory" 1000.00
Klub Sportowy "Elektro-Bud Bogo" Szczecin 1000.00
Jacht Klub Harcerskiego Ośrodka Morskiego 1500.00
Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego 1500.00
Klub Sportowy "Łącznościowiec" 1000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Iskierka" 2900.00
Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego 0.00
Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" 1500.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 2200.00
Miejski Klub Sportowy "Gryf" 2900.00
Klub Sportowy " Morze-Bałtyk" 1500.00
Osiedlowy Klub Sportowy Świt Szczecin-Skolwin 1400.00
Klub Sportowy "Spartakus" 1000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" 0.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Pałac Młodzieży" 2900.00
Klub Sportowy "Olimpia" 1000.00
Bokserski Klub Sportowy "Sztorm" 1500.00
Klub Sportowy "Hutnik Eko-Tras" 1000.00
Klub Sportowy "Piast" 1500.00
Klub Sportowy Inwalidów "START" 2900.00
Uczniowski Klub Sportowy "Rondo" 1000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/11/10, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2006/06/30 11:24:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2006/06/30 11:24:18 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/06/30 11:03:07 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/06/30 10:59:50 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/12/09 10:01:38 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/11/10 08:33:06 nowa pozycja