Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2009/054
Nazwa zadania:
Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin
Rodzaj zadania:
Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.
Termin składania:
2009/04/30
Data decyzji:
2009/05/12

Część A (jawna) BOP/WE-A/2009/054


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na

realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.07.70.473),
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U.05.264.2207).

1. Nazwa zadania:
Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.
Celem zadania jest:
a) przeciwdziałanie nawrotom alkoholowym towarzyszącym zespołowi zależności alkoholowej poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i udzielane wsparcie trzeźwiejącym i ich rodzinom,
b) zapewnienie zajęć terapeutycznych osobom, które będą ich potrzebowały,
c) propagowanie misji ruchów samopomocowych tj.: AA, Al.-Anon, Al-ateen,
d) ograniczenie szkód: społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych wynikających
z nadużywania alkoholu i alkoholizmu podopiecznych,
e) promowanie abstynencji jako stylu życia,
f) korygowanie zachowań ryzykownych osób uzależnionych,
g) organizacja czasu wolnego dla trzeźwych alkoholików i ich rodzin, m.in.
w formie zajęć: sportowych, kulturalno-oświatowych, festynów rodzinnych, innych działań,
h) aktywizacja społeczna osób zainteresowanych ofertą i działalnością klubu abstynenta,
i) monitorowanie zjawiska alkoholizmu na terenie Szczecina z uwzględnieniem gromadzenia danych nt.: stylów picia, popularnych alkoholi oraz zapotrzebowania na usługi terapeutyczne i inne dla osób nadużywających alkoholu, trzeźwych alkoholików, abstynentów i ich bliskich.


Adresatami zadania są: osoby nadużywające alkoholu, trzeźwi alkoholicy, abstynenci i ich rodziny.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2009:
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi
70 000,- zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) i pochodzi ze środków
w rozdziale 85154 tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) dotacja może być przyznana na prowadzenie jednego klubu abstynenta lub kilku, jeśli z taką ofertą wystąpi podmiot uprawniony,
c) Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania oferty na prowadzenie kilku klubów, w sposób częściowy, przyznając dotację jedynie na część z nich lub jeden,
d) złożenie oferty na realizację zadania, uznaną za odpowiadającą lokalnym potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
e) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
f) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

5. Termin i warunki wykonania zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy
do 31.12.2009 r.
Organizacje prowadzące kluby abstynenta, które otrzymają dofinansowanie z gminy zobowiązane będą działać w sposób następujący:
a) pracować przez wszystkie dni robocze co najmniej 4 godz. dziennie,
b) prowadzić następujące formy pracy:
1. Działania psychologiczno-terapeutyczne:
a) wspomaganie procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym,
b) udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin,
c) prowadzenie programów zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych,
d) realizacja programów rozbudzających zainteresowania i aktywność życiową klientów klubu abstynenta,
e) podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowisk abstynenckich,
f) podejmowanie działań propagujących w społeczeństwie ideę trzeźwości,
g) organizacja imprez abstynenckich oraz uczestnictwo w zlotach abstynenckich,
2. Działania informacyjne, obejmujące:
a) poradnictwo prawne,
b) prowadzenie bazy danych: instytucji, i innych placówek, które zajmują się problemem uzależnienia od alkoholu w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym oraz problematyką przemocy
w rodzinie,
c) w miarę potrzeb indywidualnych klientów informowanie i kierowanie ich do innych placówek i ośrodków zajmujących się uzależnieniem, współuzależnieniem, nadużywaniem alkoholu oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
d) współpracę ze środkami masowego przekazu, mającą na celu kształtowanie świadomości społecznej w zakresie skali i mechanizmów zespołu zależności alkoholowej oraz metod przeciwdziałania alkoholizmowi,
e) lokalną diagnozę zawierającą informację o: stylach picia, najpopularniejszych alkoholach, dostępności zakupu alkoholu na nielegalnym rynku oraz zapotrzebowaniu na ofertę pomocy świadczoną na rzecz klientów klubu abstynenta.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na bieżącą działalność klubu, w tym na:
a) utrzymanie lokalu,
b) bieżące naprawy i konserwację lokalu,
c) materiały biurowe i dydaktyczne,
d) wynagrodzenia pracowników i współpracowników klubu oraz zaproszonych do kooperacji ekspertów
e) koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się oferent ubiega,
f) koszty transportu.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych),
f) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,
oferta winna dodatkowo zawierać:
w zakresie programowym:
a) harmonogram i opis zaplanowanych działań oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
w zakresie informacji o posiadanych zasobach:
a) opis lokalu, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy przedwstępnej w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), liczba pomieszczeń, powierzchnia całkowita,
b) informację o wyposażeniu,
c) informację o kwalifikacjach kadry realizatorów.
Oferenci ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednego klubu winni przedstawić informację o zasobach i zakresie planowanego zadania odrębnie dla każdego z klubów.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie
do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu
i prowadzonej przez niego działalności,
3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
4. podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem,
5. położenie klubu i jego znaczenie dla danego środowiska lokalnego.
Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokona wyboru ofert w formie oświadczenia. Miasto (w jego imieniu Dysponent) zawrze z organizacją wyłonioną
w konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty,
d) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.
3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W roku 2008 zadanie zrealizowano w oparciu o otwarty konkurs ofert. Dofinansowanie na podstawie umów otrzymały:
- Szczecińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Agora 303” w kwocie 70 000,- zł
- Stowarzyszenie Życia w Trzeźwości „Delta” w kwocie 25 000,- zł
- Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w kwocie: 25 000,- zł.

W roku 2009 zadanie jest realizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert, dofinansowanie na podstawie umowy otrzymało:
- Szczecińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Agora 303” w kwocie 80 000,- zł

Uwaga! Oferty, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione w ciągu
7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 4245 114, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 4245 667, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Życia w Trzeźwości Klub Abstynenta "Delta" 35000.00
Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTIANA" 20000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/03/31, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 10:07:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 10:07:36 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:20:00 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/03/31 12:52:11 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/05/13 12:07:49 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/04/01 09:30:52 nowa pozycja