Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/041
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:
Organizacja Jesiennych Prezentacji Morskich 2005
Termin składania:
2005/08/31
Data decyzji:
2005/09/07

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej     
i sportu
 
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
1.      Nazwa zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 
2.      Rodzaj zadania: organizacja Jesiennych Prezentacji Morskich 2005
 
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 30 000,-  zł. brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
 
Proponowana kwota może ulec zmianie.
 
4.      Zasady przyznawania dotacji zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:
 
a)       uczestnikami konkursu mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej prowadzące działalność w zakresie sportów wodnych,
b)      zapewnią wysoki poziom sportowo – rekreacyjny oraz prowadzenie imprezy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
c)       zapewnią bezpieczeństwo uczestników i widzów w trakcie imprezy od strony lądu i wody,
d)      zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
e)       posiadają doświadczenie – w tym referencje – niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
f)        zapewnią atrakcyjność imprezy dla widzów i uczestników,
g)       przedstawią program imprezy,
 
Do ofert należy dołączyć wymagane załączniki zgodnie z pkt. 4 otwartego konkursu ofert oraz:
 
1)        odpis aktualny lub wyciąg z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania),
2)        aktualny statut (potwierdzony przez organ rejestrowy),
3)        zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania),
4)        zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne albo społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania). W przypadku gdy wnioskodawca nie jest płatnikiem składek ZUS osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu składają w tym zakresie stosowne pisemne oświadczenie,
5)        pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),
6)        pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie,
7)        pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego,
8)        sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników, informację dodatkową).
 
5.      Termin realizacji zadania: wrzesień 2005 roku.
 
6.      Termin składania ofert: oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie  do 31 sierpnia 2005 roku
Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
7. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a/ merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką  miasta w zakresie kultury fizycznej,     b/ możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje kadry przygotowującej imprezę, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, atrakcyjność imprezy dla widzów i uczestników, program imprezy),       c/ efektywność ( relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość drużyn lub zawodników),    d/ zakres finansowania zadania z innych źródeł  niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,    e/ dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).                                                                                                                   
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych    z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
1)   2004 rok   30736,90  zł          
     Polsteam Shipping Agency (610,00);
     Jakub Knobloch (662,90);
     GISO (3.294,00);
     MTS Sp. z o.o. (13.770,00);
     Agencja Art.-Rekl REMIK (3.000,00);
     OTKKF „Ślizg” (2.000,00);
     MKS „Pałac Młodzieży” (5.000,00);
     MKŻR (2.000,00
 
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pani Katarzyna Zgolak – telefon 424 55 39, Wydział Sportu.
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
 
Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Jacht Klub HOM 30000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/07/28, odpowiedzialny/a: Krupecka Ilona, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/01/19 13:49:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/01/19 13:49:03 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/10/04 12:33:40 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/07/28 15:01:36 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/07/28 15:01:10 nowa pozycja