Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2007/033
Nazwa zadania:
Szkolenie zawodników, członków kadry narodowej, objętych programami przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 (zawodników objętych Programem Stypendialnym na podst
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Termin składania:
2007/03/29
Data decyzji:
2007/04/30

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Szkolenie zawodników, członków kadry narodowej, objętych programami przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 (zawodników objętych Programem Stypendialnym na podstawie Uchwały Nr LI/971/06 Rady Miasta).
2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
300 000,- zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w tym 80% środków przeznaczonych na przygotowania kadry olimpijskiej oraz 20% środków przeznaczonych na przygotowania kadry paraolimpijskiej. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które zamierzają realizować zadanie adresowane do zawodników, członków kadry narodowej, objętych przygotowaniami olimpijskimi albo paraolimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 (zawodników objętych Programem Stypendialnym na podstawie Uchwały Nr LI/971/06 Rady Miasta) oraz:
a) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
b) zamierza realizować zadanie adresowane do zawodników będących mieszkańcami Szczecina,
c) zapewnią odpowiednio wykwalifikowaną kadrę zdolną do realizacji zadania,
d) posiadają doświadczenie w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu – udokumentować.
Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w okresie od marca do grudnia 2007 r.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” w terminie do 29 marca 2007 roku.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.


7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, ilość olimpijczyków i reprezentantów Polski, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika),
e) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
f) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2007 rok 0,- zł Nazwa realizatora zadania: -
2006 rok 300.000,- zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Barbara Nowakowska – telefon (91) 424 51 75, Wydział Sportu.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy "Biuro Podróży AS" Szczecin 14730.00
Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego 56500.00
Klub Sportowy Inwalidów START 60000.00
Miejski Klub Pływacki 42500.00
Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" 14732.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 11808.00
Miejski Klub Lekkoatletyczny 28500.00
Miejski Klub Sportowy "Gryf" 56500.00
Klub Sportowy IRONMAN 14730.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/02/26, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/09/17 15:58:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/09/17 15:58:49 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/05/14 10:25:53 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/02/26 13:17:02 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/02/26 10:37:14 nowa pozycja