Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2010/016
Nazwa zadania:
Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w środowiskach zagrożonych narkomanią tj.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych narkomanią. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.
Termin składania:
2010/01/14
Data decyzji:
2010/02/01

Część A (jawna) BOP/WE-A/2010/016


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485),
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w środowiskach zagrożonych narkomanią tj.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych narkomanią. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych.
Celem zadania jest:
a) rozszerzenie dostępności do usług terapeutycznych i psychoterapeutycznych dla osób: eksperymentujących z narkotykami, nadużywających narkotyków, uzależnionych, współuzależnionych oraz ich rodzin,
b) ograniczenie ilości osób sięgających po narkotyki oraz uzależnionych
od substancji psychoaktywnych,
c) poprawa jakości usług terapeutycznych i psychoterapeutycznych świadczonych w Szczecinie,
d) ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych wynikających
z nadużywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
e) monitorowanie zjawiska narkomanii na terenie Miasta Szczecin
z uwzględnieniem gromadzenia danych nt.: rodzajów narkotyków pierwszego wyboru stosowanych lokalnie, stylów brania oraz zapotrzebowania na usługi terapeutyczne i psychoterapeutyczne dla użytkowników i ich bliskich.
Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: osoby eksperymentujące
i nadużywające narkotyków, uzależnione i współuzależnione oraz ich rodziny.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2010:
Maksymalna łączna wysokość środków Gminy przeznaczona na realizację zadania wynosi 250 000,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
i pochodzi ze środków w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta na 2010 rok oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok innych kwot na realizację zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485), art. 15 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte
do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom narkomanii oraz zostaną najwyżej ocenione
wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) dotacja może być przyznana na prowadzenie jednej placówki
lub/i na prowadzenie kilku placówek jeśli z taką ofertą wystąpi podmiot uprawniony,
c) Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania oferty
na prowadzenie kilku placówek, w sposób częściowy, przyznając dotację jedynie na część z nich lub jedną,
d) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres: od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją.
Ponadto:
Placówki działające w oparciu o niniejsze kryteria konkursowe zobowiązane będą funkcjonować w sposób następujący:
a) pracować przez wszystkie dni robocze w tygodniu co najmniej 4 godz. dziennie,
b) współpracować z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, sądem, ośrodkami terapii uzależnień oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemami uzależnień od narkotyków,

c) prowadzić monitoring zjawiska narkomanii w oparciu o dane gromadzone poprzez świadczenie usług terapeutycznych,
d) prowadzić w szczególności następujące formy pracy:
1. Działania psychologiczno-terapeutyczne:
a) procedura krótkiej interwencji wobec przyjmujących substancje psychoaktywne oraz eksperymentujących z narkotykami,
b) diagnoza,
c) pomoc psychologiczna i prawna,
d) krótka interwencja i zorganizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych krzyżowo i z podwójną diagnozą,
e) pomoc dla osób w kryzysie wynikającym z przyjmowania substancji psychoaktywnych przez członka rodziny,
f) pomoc post rehabilitacyjna dla neofitów,
g) terapia dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych,
h) terapia dla dzieci i młodzieży eksperymentujących lub/ i uzależnionych
od środków psychoaktywnych,
i) systemowa terapia rodzin,
j) inne działania niezbędne do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej w Gminie Szczecin.
2. Działania informacyjne, obejmujące:
a) prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, ZOZ-ów, stowarzyszeń, fundacji, które zajmują się problemem uzależnienia od narkotyków
w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym,
b) w miarę potrzeb indywidualnych klientów informowanie i kierowanie do innych placówek i ośrodków zajmujących się problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz nadużywania narkotyków,
c) współpracę ze środkami masowego przekazu, mającą na celu kształtowanie świadomości społecznej w zakresie skali i mechanizmów narkomanii oraz metod jej przeciwdziałania.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Gminy na bieżącą działalność placówki w tym na:
a) wynagrodzenia pracowników placówek w formie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) wynagrodzenia superwizorów terapeutów uzależnień,
c) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji, o którą się ubiegają,
d) uczestnictwo w: szkoleniach, konferencjach, warsztatach, treningach i innych formach podnoszących kwalifikacje,
e) utrzymanie, naprawy i konserwację lokalu,
f) materiały biurowe i dydaktyczne.

Zakres oferty podmiotu dodatkowo powinien zawierać
w zakresie programowym:
a) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,

c) krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność,
d) kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
w zakresie informacji o posiadanych zasobach:
a) opis lokalu, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub umowy przedwstępnej w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności),
b) informacje o kwalifikacjach kadry oraz superwizorów.

Oferenci ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednej placówki przedstawiają informacje o zasobach i zakresie planowanego zadania odrębnie dla każdej z placówek.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną
po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, a następnie kierowane do są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji z którymi winny być zawarte umowy. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert
w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty,
d) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,
ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.
3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W roku 2008 zadanie zostało realizowane przez następujących wykonawców:
- Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w kwocie
140 000,- zł
- Stowarzyszenie „Monar” w kwocie 110 000,- zł.

W roku 2009 zadanie jest realizowane przez następujących wykonawców:
- Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w kwocie
140 000,- zł
- Stowarzyszenie „Monar” w kwocie 110 000,- zł.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 4245 105, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 4245 667, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pani Wioletta Engel-Araźna – telefon (91) 4245 114.


 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" 140000.00
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR" 110000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/12/07, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2012/11/09 13:21:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:21:46 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:29:16 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/02/18 13:30:06 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/02/01 10:59:13 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/12/07 10:41:52 nowa pozycja